BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAIBài 7 : BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

1.    KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN.

1) ví dụ 1:

a)                 b) 

2) Tổng quát  :    

         3) Áp dụng :

?1.

a)                b)     

c)     

2.    TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU   :

1) ví dụ 2 : 

a)               b) 

   c) 

          2)Tổng quát :

a) 

b) 

c) 

3) Áp dụng :

?2.     a)                           

b)                        

c)                      

Bài tập 48:   

Bài tập 49: 

Bài tập 50: 

Bài tập 51: 

Bài tập 52: 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu