Bội và Ước của số nguyênBội và Ước của số nguyên
I/ Bội – Ước của số nguyên :
* Bội của số nguyên :
VD1 : Các bội của 3 : 0 ; ±3; ±6; ±9 ; . . .
          Các bội của 7 : 0 ; ±7; ±14; ±21 ; . . .
* Ước của số nguyên :
VD2 : Ư(4) = { ±1; ±2; ±4 }
          Ư(-5) = { ±1; ±5 }
Ư(-10) = { ±1; ±2; ±5; ±10 }
* Chú ý :
- Nếu a = b.q ( b khác 0 ) ta nói a chia hết cho b
- Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
- Số 0 không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào
- Số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
II/ Tính chất :   trang   97   SGK
* BT Luyện tập :
Tìm các số nguyên n , biết :
a/ 5 chia hết cho n + 3
b/ - 10 chia hết cho n – 4
c/ 3 – n là ước của – 9
d/ n + 2 là ước của n + 7
e/ n + 1 là ước của 2n + 3
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu