PHÂN THỨC ĐẠI SỐCHƯƠNG I: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 

      

       1)  Định nghĩa phân thức đại số:

       - Một phân thức đại số là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0. Trong đó: A gọi là tử thức, B gọi là mẫu thức.

       - Mỗi đa thức được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1:

       - Mỗi số thực a bất kỳ cũng là một phân thức.

 

          Ví d ụ 1:  Các phân thức:  ;  ; 9x2 – 3 ; 5; …..

      

       2)  Hai phân thức bằng nhau:

       Hai phân thức  và  bằng nhau, kí hiêu:   =  nếu A.D = B.C/

       Ví dụ 2:  Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, chứng tỏ rằng: 

                                                Giải:

       Ta có:  x(x – 2)(x + 1) = x(x2 + x – 2x – 2) = x(x2 – x – 2)

             

 

BÀI TẬP

1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng :

a)                                                                    

b)

c)                                      

d)  = x + 3.

2. Ba phân thức sau có bằng nhau không ?

;                 ;                .

3. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau :

a)                                           

b) .

4. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau :

a)                                                   

b) .

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu