MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNGMỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 1/ Cho tam giác ABC vuông tại A ,trung tuyến AM,biết tam giác ABM đều có cạnh .

a/Tính độ dài AC và đường cao AH của tam giác ABC?

b/Tính diện tích tam giác ABC?

BÀI 2/Cho tam giác ABC có AB=AC=,đường cao AH=.Gọi M,N lần lượt là trung điểm HC và AC.Tính AM và BN?

BÀI 3/Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=12,5 cm và diện tích 31,25 cm2.Tính AB và AC?

BÀI 4:Cho tam giác ABC vuông tại A ,BC=10 cm và đường cao AH=4 cm.Tính AB và AC?

BÀI 5/Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH.Biết chu vi tam giác ABC là 25 cm,chu vi tam giác ABH là 15 cm.Tính chu vi tam giác ACH?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu