NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ§ 3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

1.Nhân hai số hữu tỉ:

a) Quy tắc:

Với x, y ẻ Q;

(với a, b, c, d ẻ Z; b, d  ạ 0)

  

 

 

 

b) Ví dụ:

a) Quy tắc:

Với  (y ạ 0)

 

 

 

 


b) Ví dụ:

?   Kết quả:

3.Chú ý:

Với x, y ẻ Q; y ạ 0

Tỉ số của x và y ký hiệu là   hay x : y

Ví dụ:        

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài tập dành cho học sinh trung bình, khá :

1)     BT 11; 12; 13 /12 SGK

2)     BT 10, 14, 15 SBT / 4, 5

3)     Các bài tập rèn luyện thêm

Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)      ( + ).  + ( + ).

g)    

h)    

i)      

j)      

k)    

                                                               

          Baøi 2: Tìm x, bieát:

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)     

g)    

 

 

 

Bài tập dành cho học sinh giỏi : BT 16 ; 17 ; 19 ; 21 SBT / 5, 6, 7

Baøi 3: Tìm x, bieát: .

Baøi 4: Cho

Chứng minh rằng : là một số nguyên .

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu