Góc1/ Góc :
- Góc xOy là hình gồm 2 tia chung gốc Ox và Oy.
          - O : đỉnh của góc
          - Ox, Oy : 2 cạnh của góc
- Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 tia đối nhau.
2/ Góc vuông , góc nhọn, góc tù : ( SGK )
* Công thức :  tính số góc tạo thành :
Nếu có n tia chung gốc, số góc được tạo thành là    n. ( n  - 1 )  
                                                                                                 2

  • Áp dụng :
Bài 1 : Vẽ hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M, viết tên các góc được tạo thành ? Chỉ ra các góc bẹt ? Giải thích ?
Bài 2 : Nếu có 8 tia chung gốc, tính số góc được tạo thành ?
Bài 3 : Vẽ các tia chung gốc O, biết số góc tạo thành là 45 góc . Hỏi có bao nhiêu tia chung gốc O ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu