BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAIBIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

 

1.    ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN :

?1 Chứng minh : 

ví dụ 1 :  a)              b) 

ví dụ 2 :  Rút gọn     

    ?2. Rút gọn biểu thức

              a) 

              b)  

Tổng quát :  

·          ví dụ 3 : <SGK>

     ?3.a)    

          b)  

2.ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN  :

    Tổng quát :  

         ví dụ 1 : 

        a)                                             b) 

        c)     d) 

    ?4.a)                               b) 

          c)        d) 

         ví dụ 5 : <SGK>

      Bài tập 43: a)               b) 

      Bài tập 44: a)               b) 

      Bài tập 45: a)     

                                 

                        b) 

                           

3 KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN.

1) ví dụ 1:

a)                 b) 

2) Tổng quát  :    

         3) Áp dụng :

?1.

a)                b)     

c)     

4 TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU   :

1) ví dụ 2 : 

a)               b) 

   c) 

          2)Tổng quát :

a) 

b) 

c) 

3) Áp dụng :

?2.     a)                           

b)                        

c)                      

Bài tập 48:   

Bài tập 49: 

Bài tập 50: 

Bài tập 51: 

Bài tập 52: 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu