QUAN HỆ GIỮA 3 CẠNH CỦA TAM GIÁC§3. QUAN HỆ GIỮA 3 CẠNH CỦA TAM GIÁC

        BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

 

1) Định lý:  (Bất đẳng thức tam giác)

Trong một tam giác, tổng độ dài 2 cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

* Với ABC, ta có: AB + AC > BC

                                 AB + BC > AC

                                 AC + BC > AB

2) Hệ quả của bất đẳng thức tam giác:

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ luôn bé hơn độ dài cạnh còn lại.

* Với ABC, ta có:  AB > AC – BC

                                  BC > AB – AC

                                  AC > AB – BC

3) Lưu ý:

Trong một tam giác, độ dài một cạnh luôn lớn hơn hiệubé hơn tổng các độ dài của 2 cạnh còn lại.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu