CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ§2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

1 )  Cộng trừ hai số hữu tỉ

                        Quy tắc 

Với x = ; y = (a, b, mZ , m > 0 ), ta có :

 

 

 

 

 

 


                                    Ví d:

                       


a)

       


?1  (SGK/9)

2) Quy tắc chuyển vế

a) Qui tắc : SGK/9

 

 

 

 


?2  (SGK/9)

a)  x - = -

                             x = -   +

                            x  =

                           x 

 b) - x = -

                     - x = - -  

                     -  x = -

                      - x = -

                        x = 

Chú ý : SGK/9

BAØI TAÄP REØN LUYEÄN

Bài tập dành cho học sinh trung bình, khá :

Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cch hợp lý nếu cĩ thể) :

a)      + .

b)    

c)    

d)    

e)    

f)     

g)    

h)    

 

Bài 2: Tìm x, biết:

a)    

b)      – x =  –

c)      –  =     

d)    

e)    

f)     

g)    

 

Bài tập dành cho học sinh giỏi

Bài 3: Tính:

 

Bài 4:

a)     Tìm số nguyên n để  có giá trị nguyên.

b)     Tìm số nguyên n để  có giá trị nguyên.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu