Phép trừ và Phép chia* Cần nhớ :

-       Điều kiện để thực hiện a – b là a ≥ b

-         Điều kiện để thực hiện a : b là b ≠ 0

-         a : 1 = a

-         a : a = 1   ( a ≠ 0 )

-         0 : a = 0   ( a ≠ 0 )

* Phép chia hết :

            Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ( b ≠ 0 ) nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q

* Phép chia có dư :

            Cho hai số tự nhiên a và b ( b ≠ 0 ) , ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho  :  a = b.q + r  ( 0 ≤ r  < b )

 

Bài 1 : Tìm số tự nhiên x , biết :

            a/ 2012( x – 2011 )  = 0

            b/  0 : x  =  0

            c/ 119 + ( 5 – 2012x ) = 124

            d/ 175 - 5( 7 + 2x ) = 130

Bài 2 : Chia số tự nhiên a cho 5 được thương là 14. Tìm các số tự nhiên a ?

Bài 3 : Một phép chia có hiệu của số bị chia và số chia là 444. Biết rằng thương là 15 và số dư bằng 24. Tìm số bị chia và số chia .

 

 

Danh sách phản hồi:

Người gửi: Thầy Phong, Ngày gửi: 14/09/2012 00:15

Các em cố gắng hoàn thành BT nhé !
Dấu " + " đang chờ các em đó !
Đúng BT1 và 2 : 1+

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu