ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (Bài 1) 

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (Bài 1)

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

BÀI 1 Hãy  cho biết số phần tử của mỗi tập hợp sau :

            a/  A = { x Î N \ 34  ≤  x  ≤ 80 }

            b/  B = { x Π N \ 2018 - 2x = 2012 }

            c/  C = { x Π N* \  0 : x  = 0 }

 

Bài 2 : Tính các tổng sau :

            a/ 5 + 7 + 9 + . . . . + 113 + 115

            b/ 14 + 16 + 18 + . . . . + 188 + 190

 

BÀI  3 : Tính hợp lý ( nếu có thể ) :

            a/  75 : 73 + 32.23 – 2012 0                               

b/  105:103 – [ 25:2 + 2(9 – 6)3 ]

c/  ( 7 2003 + 7 2002 – 7 2001 ) : 7 2000

d/  [ 294 – 4.( 52.4 – 5.23 )] : (10 -7)3             

 

BÀI 4 :  Tìm x  N , biết :

a/ 2001 + 9( 4 - x ) = 2001                             

b/  195 – 5.( 2x + 3 ) = 22.32.5

c / ( 3x - 4 )5  + 2012 0 = 33    

d/ 4.5x - 23 = 3.22                    

 

Bài 5 :   Một quyển sách có 459 trang . Hỏi người ta cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang quyển sách trên ?

 

Bài 6 : 

Chia số tự nhiên a cho 12 có số dư là 2 , chia số tự nhiên b cho 9 dư 1 .

Chứng tỏ : a + b chia hết cho 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu