BA ĐIỂM THẲNG HÀNGTIEÁT 2

§2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

1/  Kiến thức cơ bản:

   -Học sinh hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm.

2/ Kien thức trọng tâm

-         Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm gữa hai điểm còn lại.

3/ Nợi dung bài giảng :

I. Thế nào là 3 điểm thẳng hàng

- Ba điểm A; B; C cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.

    A       B   C           

          ·         ·     ·            A; B; C thẳng hàng

-         Ba điểm A; B; C không thẳng hàng (SGK).

B ·

A             C

·              ·          A; B; C không thẳng hàng

II. Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng

-         Điểm B nằm giữa 2 điểm A; C.

-         Điểm A; C nằm về hai phía đối với điểm B.

-         Điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

-         Điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

-         Học sinh trả lời câu hỏi, rút ra nhận xét?

Þ Nhận xét: SGK trang 106.

Chú ý: Nếu biết 1 điểm nằm giữa hai điểm thì ba điểm ấy thẳng hàng.

Không có khái niệm nằm giữa khi ba điểm không thẳng hàng

4/ Bài tập rèn luyện :

-         Học sinh trung b́nh : Bài tập 11 trang 107.

-         Học sinh khá và giỏi :Bài tập 12 trang 107.

5/ Chuan bị ở nhà :

-         Ôn lại những kiến thức quan trọng cần nhớ trong giờ học.

-         Về nhà làm bài tập 13, 14 (SGK): 6, 7, 8, 9, 10, 13 (SBT).

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu