LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ§5. LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

            1.Lũy thừa với số mũ tự nhiên

* Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, ký hiệu xn, là tích của n thừa số x.

 

 

 

 


                                                  x: cơ số,   n: số mũ.

 

                        Quy ước: x1 = x.

                                          x0=1 (x0).

 

* Khi viết số hữu tỉ x dưới dạng  , ta cĩ:  

 

 

 

 

 

 


2. Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số.

 

 

 

 


  

3. Lũy thừa của lũy thừa

 

 

 

 


Chú ý: am.an  (am)n

 

 

Bài tập rèn luyện

- Dành cho HS trung bình và khá: BT 28, 29, 30, 31 SGK trang 19.

- Dành cho HS giỏi:

            Bài 1: BT 28, 29, 30, 31 SGK trang 19.

            Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

A = 2100 - 299 + 298 - 297+...+ 2- 2

B = 3100 - 399 + 398 - 397+...+ 3- 3 + 1

           Bài 3: Chứng minh rằng: 87 - 218 chia hết cho 14.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu