LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

ÔN - LUYỆN TẬP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

----

 

Œ  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

1)                   2)                       3) 

4)               5)          6)    

7)                   8)                    9) 

10)                   11)  

 

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

1)                        2)                                   3) 

4)                            5)                        6) 

7)         8) 

 

Ž  Tìm x, biết:

1)                              2)                                 3) 

4)        5)                   6) 

7)  3x(x – 10) = x – 10              8)                      9) 

10) 

 

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

1)                      2)                              3) 

4)                      5)                   6) 

7)                8)                       9) 

10)                   11)                     12) 

13)  xy – x + y – x2                               14)  3x2 – 6xy + 3y2 –12              15)  25 – a2 + 4ab – 4b2

16)  7x2 – 14xy2 + 7y4              17)  x2 + 4x – y2 + 4                    18)  4x4 – 9x2

19)  2x3 – 8x2 + 8x                    20)  6xy + 5x – 5y – 3x2 – 3y2    

 

  Tính giá trị của biểu thức:

a)   với  ;

b)   với x = 1999 ; y = 5

c)   với 2x + y = 1

d)   với x3 – x = 6

 

'  a) Chứng minh rằng: 1993 – 199 chia hết cho 200

      b) Chứng minh: 

'  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

1)  x2 – 6x + 5                           2)                                3)   

4)                            5)                         6) 

7)                              8)         9) 

10)                                11*)                                12*)  

 

"  Phân tích đa thức thành nhân tử:

1)   

2)   (áp dụng câu a)

3) 

4) 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                       

 

                         

 

 

                                                

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu