ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 9ÔN TẬP CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 9

 

A/KIẾN THỨC:

1/-Phương trình bậc nhất hai ẩn x,y  có dạng ax+by=c trong đó a,b,c là các số cho trước và a , b không đồng thời bằng 0.

-P hương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=c luôn luôn vó vô số nghiệm.Trong mặt phẳng tọa độ,tập nghiệmm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax+by=c.

 

2/Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng :

                       

Trong đó (1) và (2) là các phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.

-          Nếu đt  (1) cắt đt (2) thì hệ có nghiệm duy nhất.

-     Nếu đt  (1) song song với  đt (2) thì hệ vô nghiệm.

-          Nếu đt  (1) trùng  đt (2) thì hệ có vô số nghiệm.

-Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm.

-Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.

 

3/Giải bài tóan bằng cách lập hệ phương trình:

            -Bước 1: chọn ẩn (đơn vị,đk của ẩn)

            -Bước 2: -Biểu thị các đại lượng chưa biềt theo ẩn và các đại lượng đã biết

                           -Lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

            -Bước 3:Giải hệ phương trình nói trên.

            --Bước 4:Kiểm tra các nghiệm vừa tìm dược ,nghiệm nào phù hợp đk trả lòi kết quả bài tóan.

 

B/CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:

 

Dạng 1:Giải phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ:

            a/3x-2y=1

            b/x-2y=3

            c/3x+y=4

Dạng 2: Giải các hệ phương trình sau:

a)                                              b)

c)                                               d)

Dạng 3:Giải bài tóan bằng cách lập hệ phương trình:

 

a/Moät khu vöôøn hình chöõ nhaät coù chu vi 50m . Neáu taêng chieàu daøi 1m vaø giaûm chieàu roäng 2m thì dieän tích giaûm ñi 22m2 . Tính dieän tích khu vöôøn luùc ñaàu ?

 

b/Tính hai caïnh goùc vuoâng cuûa moät tam giaùc vuoâng bieát raèng neáu taêng caïnh lôùn theâm 5cm vaø taêng caïnh nhoû theâm 3 cm thì dieän tích tam giaùc taêng theâm 80cm2 vaø neáu giaûm moãi caïnh ñi 2 cm thì dieän tích giaûm ñi 35cm2

c/Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc tại 2 tỉnh A và B cách nhau 475 km , đi                             ngược chiều nhau và gặp nhau sau 5 giờ . Biết vận tốc xe ô tô xuất phát tại A  nhỏ hơn vận tốc xe ô tô xuất phát tại B là 9 km/h . Tính vận tốc mỗi xe ?

 

Dạng 4:Xác định tham số m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm hoặc vô số nghiệm:

 

a/)  Cho hệ phương trình (với m là tham số, m ≠ 0 ):

                                     

       Chứng minh rằng hệ có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của m.

 

b/: Cho  heä phöông trình :                

        Với giá trị nào của m thì hệ  vô nghiệm ?

c/:  Tìm giá trị của m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:

 

*NGÒAI RA CÓ THỂ CÓ CÁC BÀI TÓAN VỀ VIẾT PT ĐƯỜNG THẲNG QUA 2 ĐIỂM CHO TRƯỚC;CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG…

 

*SAU KHI GIẢI HỆ PT XONG PHẢI DÙNG MÁY TÍNH ĐỂ KIỂM TRA KẾT QUẢ.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu