ÔN TẬP CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚÔN TẬP

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

----

 

Œ Rút gọn các biểu thức sau:

a)                               b)       

c) 

d)                  e) 

 

 Tìm x, biết:

a)                                           b) 

c)                    d) 

e) 

 

Ž Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:

a) 

b)

c) 

d) 

 

 Điền hạng tử thích hợp vào chỗ có dấu chấm (…) để có hằng đẳng thức:

a)                            b) 

c)                       d) 

e)              f) 

 

 Tính giá trị biểu thức:

a)   với  và

b)   biết ;

c)    biết  và

d)   với x + y = 3

 

'

a)  Chứng minh rằng:

b)  Cho a + b + c = 0. Chứng minh:

 


' Chứng tỏ rằng:

a)   với mọi x                         b)   với mọi x

c)   với mọi x                             d)   với mọi x, y

 

" Tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của các đa thức sau:

a) 

b) 

c) 

d) 

 

--- Hết ---

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu