ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (Bài 1) - b 

 


ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (Bài 1)

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Bài 1 : Tính các tổng sau :

            a/ 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

            b/ 25 + 30 + 35 + . . . . + 195 + 200

 

BÀI 2 :  Tìm x  N , biết :

a/ 2012( 2011 - x )  + 25 = 55: 53    

b/  172 – 12( 11 - 5x ) = 5. 23   

c/ 36 - ( 2x - 1 )2  = 30. 31.32    

d/ 3x + 2 + 3x = 10

 

Bài 3 :   Để đánh số trang một quyển sách người ta đã dùng hết 924 chữ số . Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ?

 

Bài 4 : Không tính kết quả, hãy so sánh các biểu thức sau :

                        P = 2011 . 2013

            và        Q = 2012 2

 

Bài 5 : Cho tổng M = 70 + 71 + 72 + 73 + . . . . . + 768 + 769

            Hỏi tổng M có chia hết cho 4 không ? Vì sao ?

 

Bài 6 : Chứng tỏ rằng :

            a/ Tổng  của 6 số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 6

            b/ Số có dạng  bao giờ cũng chia hết cho 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu