CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨCCĂN THỨC BẬC HAI  VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

1. Căn thức bậc hai:

?1 SGK.

                                                DABC vuông tại  B:

                                                AB2+BC2 = AC2 (đlý Pi-ta-go)

AB2+x2 = 52 =>                   AB2 =25 -x2

                                            =>AB =(vì AB>0).

                                             là một căn thức bậc hai       

                                              25 – x2 là biểu thức lấy căn

Tổng quát:

 *A là một biểu thức đại số thì  là căn thức bậc hai của A

  A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn..

* xác định Û A ≥ 0

Ví dụ :

a) xác định Û 5 - 2x  0

Vậy  thì  có nghĩa.

b) xác định Ûx-4 >0 Ûx > 4

2. Hằng đẳng thức

?3.                                                              

  a

-2

-1

0

2

3

  a2

4

1

0

4

9

2

1

0

2

3

Nhận xét:

a) Định lý:

Với mọi số a, ta có

CM :  (SGK)

b) Áp dụng:

c)Chú ý:

d) Ví dụ:

*ví dụ 2: Tính

a)              b)

*ví dụ 3: Rút gọn

a)                b)

*?4.a)           b)   

*ví dụ 4: Rút gọn

a)                      b)

*bài tập 8:(SGK)

               a)                           b) 

*bài tập 9:(SGK)

              a)              b) 

*bài tập 10:(SGK)

               a)                  

              b) 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu