TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNGTRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

1/ Định nghĩa:

-          Điểm M nằm giữa và cách đều ( MA=MB ) hai điểm A , B  thì gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB ( hay M còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB )

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

<=>  Điểm M nằm giữa A,B và MA = MB

 

2/ Tính chất :

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB  <=> MA = MB = AB / 2

 

* Áp dụng :

Trên tia Ox, lấy 2 điểm A , B sao cho OA = 3cm ; OB = 7 cm.

a/ Tính AB ? Điểm A có là trung điểm OB không ? Vì sao ?

b/ Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, lấy điểm C thuộc tia Oy sao cho OC = 3 cm.

Chứng tỏ : O là trung điểm của AC.

c/ Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của OM . Tính MB ?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu