HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1)  Thế nào là hai đường thẳng vuông góc

xx' và yy' là hai đường thẳng vuông góc

 

Định nghĩa (SGK/84)

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Kí hiệu:  xx'^ yy'.

2) Vẽ hai đường thẳng vuông góc

SGK/83

Vẽ a' đi qua O và a'^a

TH1: Điểm O nằm trên đường thẳng a

TH2: Điểm O nằm ngoài đường thẳng a

Tính chất: (SGK/85)

Có một và chỉ một đường thẳng a' đi qua O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

 

BT 11(SGK/86)

Đáp án:

a) cắt nhau và trong các góc tại thành có một góc vuông (hoặc cắt nhau tạo thành 4 góc vuông)

b) a ^ a'

c) có một và chỉ một

 

BT 12(SGK/86)

a) Đúng.

b) Sai, vì x cắt y tại O nhưng  ¹ 90o

3)  Đường trung trực của đoạn thẳng:

 

- Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB

- Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng d.

 

Định nghĩa: (SGK/85)

BT 14 (SGK/86)

- Vẽ đoạn CD = 3 cm

- Xác định H Î CD sao cho CH = 1,5 cm

- Qua H vẽ đường thẳng d vuông góc với CD. Khi đó d là đường trung trực của đoạn CD.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu