TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁCCHƯƠNG II: TAM GIÁC

§1.TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC

1)  Tổng ba góc của một tam giác

            Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

 

Chứng minh:

2.Áp dụng vào tam giác vuông

a) Định nghĩa:

Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

 

 

 

 

 

 

 


Tam giác ABC vuông tại A:

+ AB, AC: các cạnh góc vuông

+ BC: cạnh huyền

 

b) Định lí:

 

 

 

ABC,

 

3) Góc ngoài của tam giác.

        a) Định nghĩa:

Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

Trong DABC:

+: các góc ngoài

+ :  là các góc trong.

 

 

            b) Định lí:

Mỗi góc ngoài của một tam  giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

 

            c) Nhận xét:

Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Ví dụ:

 

Bài tập rèn luyện

Bài tập dành cho HS trung bình: 6; 7; 8 trang 108; 109 SGK;  baøi 1; 2; 9 trang 98 SBT.

 

Bài tập dành cho HS khá giỏi:

Bài 1: 6; 7; 8 trang 108; 109 SGK;  baøi 1; 2; 9 trang 98 SBT.

Bài 2: Cho tam giác ABC. D là điểm trên cạnh BC, E là điểm trên đoạn thẳng AD.

a)     So sánh

b)     So sánh

Bài 3: Cho tam giác ABC có  = . Kẻ AH vuông góc với BC (H BC). Các tia phân giác của các góc  và cắt nhau ờ K. Chứng minh rằng AK vuông góc với CK.

Bài 4: Cho tam giác ABC có . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ờ I. Các tia phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau ờ K. Tia tia phân giác của góc B cắt tia phân giác của  góc ngoài đỉnh C ở E. Tính số đo các góc  theo .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu