ĐÁP ÁN HÓA CHUYÊNBÀI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM

NĂM HỌC 2004 – 2005

 

 

Câu 1 : (4 điểm)

1/ Phương trình phản ứng với HCl :

            2 KMnO4   + 16 HCl    2 KCl   +  2 MnCl2   +  5 Cl2  +  8 H2O

           Fe3O4       +  8 HCl     FeCl2  +  2 FeCl3   +   4H2O

·         ·        Nếu R : Phi kim, RxOy không phản ứng với HCl.

·         ·        Nếu R : Kim loạI, RxOy phản ứng theo phương trình.

         

2/  Tách hỗn hợp O2, HCl, CO2

·         ·        Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, khí Oxi (O2) không tham gia phản ứng thoát ra, thu lấy ; HCl và CO2 tham gia phản ứng hết tạo kết tủa trắng CaCO3 lắng phía dưới và dung dịch gồm  CaCl2 và Ca(OH)2 dư.

                    Ca(OH)2   +    2 HCl     CaCl2 (dd)   +   H2O

                    Ca(OH)2   +    CO2      CaCO3  + H2O

·         ·        Thu lấy kết tủa trắng, rửa sạch rồi cho tác dụng với dung dịch HCl dư khí thoát ra là CO2 thu lấy.

                    CaCO3   +   2 HCl          CaCl2   +   CO2   +   H2O

·         ·        Cô cạn dung dịch CaCl2, Ca(OH)2 đến khan, sau đó cho tác dụng với H2SO4 đậm đặc đun nóng, thu khí HCl thoát ra.

Ca(OH)2   +  H2SO4     CaSO4    +   2 H2O

                        CaCl2   +   H2SO4        CaSO4     +  2  HCl

 

 

3/ Nhận biết 5 dung dịch :

 

 

H2SO4

Na2SO4

Na2CO3

MgSO4

BaCl2

Fe

 

H2

Không pư

Không pư

Không pư

Không pư

H2SO4

 

 

Không pư

CO2

Không pư

BaSO4

 

Na2CO3

 

 

 

Có kết tủa.

hoặc có kết tủa và khí

 

          Phương trình minh họa :

                        Fe     +    H2SO4             FeSO4    +     H2

                        H2SO4  +   Na2CO3       Na2SO4   +   CO2    + H2O

                        H2SO4   +   BaCl2          BaSO4     +   2 HCl

                        Na2CO3   +   MgSO4      MgCO3      +    Na2SO4

Hay 2 Na2CO3 +2MgSO4+H2OMgCO3.Mg(OH)2+ CO2+2Na2SO4

 

Câu 2 : (4 điểm)

1/ Điều chế Etylaxetat và Poli etilen (PE) từ Glucôzơ

                         

2/ Định độ rượu :

Gọi    x mol là số mol  C2H5OH.

          y mol là số mol H2O.   

Phương trình phản ứng :

           2   C2H5OH    +   2 Na      2 C2H5ONa     +  H2 

               x mol                                                               x/2 mol

            2  H2O        +  2  Na         2 NaOH           +  H2

                y mol                                                              y/2 mol

n H2   =  2,8 : 22,4 = 0,125 mol

ó    x   +    y     =    0,25           (1)

Khối  lượng hỗn hợp :

         46 x    +   18 y    =  10,1   (2)

Giải phương trình (1), (2) ta được :

                        x   = 0,2

                        y   = 0,05

m C2H5OH   =   46 x  0,2   = 9,2 gam

m H2O          =   18  x 0,05 = 0,9 gam

V C2H5OH    =   9,2 : 0,8   =  11,5 mL

V H2O          =    0,9 : 1      =   0,9 mL

V dd rượu   = 11,5 + 0,9   = 12,4 mL

Độ rượu  =  (Vrượu nguyên chất x 1000) : V dd rượu

                 =   (11,5 x 1000) : 12,4  = 92,70

  

 

3/ Định CTPT của A và thể tích các chất trong hỗn hợp X

Đặt công thức tổng quát của anken là : CnH2n    .

Do thu được 1 hidrocacbon duy nhất nên

Số Cacbon trong anken  = Số Cacbon trong axetilen  = 2.

Suy ra CTPT của anken là : C2H4.

Gọi  x,y,z (L) là thể tích của CnH2n, C2H2 và H2 trong hỗn hợp X

 

Phương trình phản ứng :

  

 

Do thu được 0,5 lít khí C2H6 nên:

·         ·        Tổng thể tích hỗn hợp X :

x   +   y   + z   = 1,3         (1)

·         ·        Thể tích khí H2 tham gia phản ứng :

x   +    2y       =    z          (2)

·         ·        Thể tích khí C2H6 :

x    +    y       =  0,5         (3)

Giải (1), (2), (3)

                                    x    =   0,2

                                   y    =   0,3

                                    z    =   0,8

Vậy :

            V C2H4   =    0,2 L

           V C2H2   =    0,5 L

           V H2       =     0,8 L

 

Câu 3 : ( 6 điểm )

1/  Tính nồng độ phần trăm dung dịch A

            a/ nHCl  = 44,8 : 22,4   =  2 moL

                 m HCl  = 2 x 36,5    =  73 g

m dd HCl   =  m HCl  +  m H2O  = 73   +  327  = 400 g

C%HCl  = (73 x 100%) : 400  = 18,25%

            b/ n CaCO3  = 50 : 100 = 0,5 mol

mHCl  = (250 x 18,25) :100 = 45,625 gam

nHCl   =  45,625 : 36,5  = 1,25 mol

Phương trình phản ứng:

                                 

Trước pư     0,5 mol    1,25 mol

Tgia pư        0,5 mol     1 mol                  0,5 mol         0,5 mol

Sau pư           0  mol     0,25 mol             0,5 mol

Như vậy : trong dung dịch B có 0,5 mol CaCl2 và 0,25 mol HCl dư.

m CO2   =  0,5 x 44  =  22 g

m ddB    =  (250  + 50)  -  mCO2   = 300 – 22 = 278 g.

Mà :      C% HCl dư    =     [ (0,25 x 36,5) x 100%] :  278   =  3,28%

             C%  CaCl2     =      [ (0,5 x 111) x 100% ] :   278   = 19,96%

2/ Tính a và C

m H2SO4   = (420 x 40) : 100  =  168 gam

Theo giả thuyết H2SO4 dư, nên lượng CuO hết

Phương trình phản ứng :

m ddX   =   m CuO    +   m dd H2SO4  =   ( a  + 420 )  g

Mà :

            C% H2SO4 dư   =   14%

ó [(168 – 98a/80).100%] : (a  + 420)  = 14 %

GiảI ra :

       a     =     80

Suy ra           

C% CuSO4    =   [(160 a / 80).100%] : ( a  + 420 )   = 32 %

3)    3)     Định nguyên tử lượng của M

 

         Gọi a là số mol  MO tác dụng với axit   H2SO4 :

 

              MO   +   H2SO4    =    MSO4   +   H2O

               a mol     a mol             a mol

khối lượng axit H2SO4 tác dụng :    98a  (g)

khối lượng dung dịch H2SO4  dùng :      (98a x 100)  :   20   =    490 a  (g) 

khối lượng muối  MSO4  thu được :       ( MM  +  96) a  (g)

Nồng độ % của muối  MSO4  là  22,64 % :

 

      C %  =                                                 =    22,64  %

 

 

     giải ra   MM   =   24    .   Vậy nguyên tử lượng của  M  là  :  24  đvC

 

Câu 4 :( 6 điểm) 

     1) Định CTPT của A

                CnH2n   +   3n / 2  O2          n CO2       +     n H2O   .

                0,2 mol                                        0,2n mol         0,2n mol

  Khối lượng sản phẩm thu được :

  m CO2  =    44 x 0,2n  =   8,8n  (g)

  m H2O    =   18 x 0,2n  =   3,6n  (g) 

  m CO2   +   m H2O   =   8,8n  +  3,6n  =  12,4n  (g)

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng :

     m dd sau  =  ( m CO2  +  m H2O) +  m dd NaOH = ( 12,4n  +  295,2 ) (g) 

 

  Khối lượng NaOH ban đầu :   m NaOH   =                         =     59,04  (g)

 

  Số mol NaOH  :   n NaOH   =  59,04 :  40  =    1,476 mol

 

  Do dư NaOH nên muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH là muối trung tính  Na2CO3  theo phương trình phản ứng :

                               2NaOH      +     CO2   =      Na2CO3   +   H2O  .

Trước phản ứng :   1,476 mol         0,2n        

Lúc phản ứng :         0,4n mol ®     0,2n             0,2n  mol

Sau phản ứng :    ( 1,476 – 0,4n )    0                    0,2n   (mol)

 

khốI lượng NaOH còn dư :     m NaOH dư  =   ( 1,476 – 0,4n ) x 40

                                                                      =  ( 59,04 – 16n )  (g)

C% của NaOH còn dư là 8,45 %  nên :

 

 

       C %NaOH dư     =    8,45%    =      

 

    GiảI ra :    n = 2

Vậy công thức phân tử của A   là    :      C2H4   ( etilen )

 

2) 

a)  Chứng minh Y không làm mất màu dung dịch brom :

 

     Gọi  a và b  là số mol của C2H4  và  H2 có trong hỗn hợp X .

Tỉ khối hơi của X đối với H­2

 

                            dX/H2   =                           =   2 x 6,2  =   12,4

 

 

     giải ra  :    b  =  1,5a 

 

Khi  đun nóng  hỗn hợp  X,   C2H4 phản ứng với H2  theo ptpư .

 

                               CH2 = CH2   +      H2                        CH3 – CH3 .

Trước phản ứng :     a mol           b = 1,5a mol

Lúc phản ứng :          a mol                a mol                                   a mol

Sau phản ứng :         0 mol               0,5a mol                                a mol

 

Hỗn hợp khí Y thu được gồm :  a mol C2H6  và  0,5a mol H2 còn dư ( không có C2H4 )  do đó hỗn hợp  khí Y không làm mất màu dung dịch brom .

 

b)  Tính thể tích mỗI khí trong hh X

   Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí Y ta thu được 25,2 g nước theo ptpư .

 

       C2H6   +   3,5 O2        2CO2   +   3H2O

        a mol                                    2a               3a        (mol)

       2 H2   +    O2             2 H2

        0,5a mol                             0,5a mol

                Số mol nước thu được :

           n H2O   =   3a  +  0,5a  =  3,5a   =   25,2  :  18  =   1,4 mol

 

       Giải ra   a =  0,4 mol   và   b =  0,6 mol

       

             Vậy thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X :

 

               VC2H4  =   22,4 x 0,4  =    8,96 lit.

 

                V H2  =    22,4 x 0,6   =   13,44 lit .

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu