Hệ Phương Trình Lớp 9 HayGiải:

Lấy vế cộng theo vế 2 phương trình trên ta được:
-x2-2xy-y2+4x+4y-4=0
=>-(x2+2xy+y2)+4(x+y)-4=0
=>-(x+y)2+4(x+y)-4=0
=>-[(x+y)2-4(x+y)+4]=0
=>(x+y)2-4(x+y)+4=0
=>(x+y-2)2=0
=>x+y-2=0
=>y=2-x
Thay vào phương trình 2 ta được:
3x2+5(2-x)2+4x-12=0
=>3x2+5(4-4x+x2)+4x-12=0
=>3x2+20-20x+5x2+4x-12=0
=>8x2-16x+8=0
=>8(x2-2x+1)=0
=>8(x-1)2=0
=>x-1=0
=>x=1
=>y=2-x=2-1=1
Vậy ta có nghiệm là: (x,y)=(1,1)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu