KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐTiết 50 - B ài 1:  KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1/ Biểu thức số:
VD:     5 + 7  3.9
           62 + 5. 4  2           
           5 . 7 : 3 + 9
Đây là các biểu thức số
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính  (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.
?1. Đáp án: S = 3. (3 +2)  (cm2)
 
 
2/ Khái niệm về biểu thức đại số:
VD:      2.( 5 + a )
            32 . 5  7 : a
            32 . 53 + 7 . a3.
là các biểu thức đại số
Khái niệm: Những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa còn có các chữ (đại diện cho các số) là các biểu thức đại số.
 
 ?2. Đáp án: 
 
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật x(cm)
Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là: (x + 2)  (cm)
Biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 cm là:
                        x(x + 2)  (cm)
 
?3.
a) s = 30x  (km)
b) s = 5x + 35y  (km)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu