Ôn Tập HKII Toán 6LUYỆN TẬP THÊM

ÔN TẬP HKII – TOÁN 6 (NH:11-12)

 

BÀI 1 : Tính hợp lý :

 

            a/ A =             b/ B =               

c/ C =     d/ D =

e/ E =           f/ F =                         g/ G = 

 

BÀI 2 : Tính các tổng sau :

a/ M =                  b/ N =

c/ N

 

BÀI 3 : Tìm x :

            a/                                            b/

            c/                             d/

 

BÀI 4 : Tìm x :

            a/             b/             c/               

d/                      e/                  f/

 

BÀI 5 : Tìm x Î Z biết :

            a/                                     b/ 

 

BÀI 6 : Tìm số nghịch đảo của biểu thức P :

P =

                       

BÀI 7 : Cho biểu thức   M =

            a/ Tìm điều kiện của x để M là phân số

            b/ Tìm x để M là số nguyên

            c/ Tính giá trị biểu thức M tại x = 0 ; x = - 5

 

 

BÀI 8 : Cho các biểu thức :

                        A =                    B =

                                    So sánh A và B

BÀI 9 : Tìm phân số bằng với phân số  biết rằng hiệu của mẫu và tử  là 39

 

Bài 10 : Lớp 6A có 45 học sinh gồm Giỏi, Khá và TB. Số học sinh Khá chiếm  tổng số học sinh, học sinh TB chiếm 40% số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi ? Hỏi xem số học sinh Giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm sĩ số lớp ?  

 

BÀI 11 : Bạn Hoàng đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ I đọc  số trang, ngày thứ II đọc  số trang còn lại, ngày thứ III đọc hết 80 trang. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ? Ngày thứ II bạn Hoàng đọc bao nhiêu trang , chiếm bao nhiêu % số trang ?

 

BÀI 12 : Cuối HKI ,số HS khá của lớp 6D bằng    số HS còn lại . Cuối HKII, số HS khá  giảm 10 HS ( số HS cả lớp không đổi) nên số HS khá lúc này bằng  số HS còn lại. Hỏi cuối HKII  lớp 6D bao nhiêu HS khá  ?

BÀI 13 : Lớp 6E chỉ gồm HS giỏi và khá. Cuối HKI, số HS giỏi bằng     số HS khá. Cuối HKII, số HS giỏi tăng 4 HS nên số HS giỏi bằng  số HS khá. Tính số HS giỏi của HKI ?

BÀI 14 : Tìm 2 số a và b biết tỉ số bằng  và tổng của chúng là 55

BÀI 15 : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ xÔy = 400 ,

xÔz = 1100 .

            a/ Tia Oy có là tia phân giác của xÔz ? Vì sao ?

            b/ Vẽ tia Ox' là tia đối của tia Ox .

Chứng minh : Oz là tia phân giác của x'Ôy

            c/ Vẽ tia Oz' sao cho Oy là tia phân giác của xÔz'. Tính zÔz' ?

 

BÀI 16 : Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O bất  kỳ trên đường thẳng xy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy, vẽ  2 tia Oa và Ob sao cho xÔa = 40o , yÔb = 70o

a/ Tính aÔb ?

b/ Chứng tỏ : Ob là tia phân giác của aÔy.

c/ Vẽ tia Om là tia phân giác của yÔb. Tính xÔm ?

 

***************** Chúc các em đạt kết quả cao nhất *****************

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu