TỨ GIÁC NỘI TIẾPTỨ  GIÁC  NỘI  TIẾP

I. Khái niệm tứ giác nội tiếp

1) Ví dụ:Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

            A,B,C,D Î (O; R)      Þ ABCD nội tiếp (O; R)

2) Định nghĩa :SGK

II..Định lí : SGK


GT: Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

KL

Chứng minh :

Ta có :


Tương tự : .

III.Định lí đảo : SGK

Gt: Tứ giác ABCD

     

Kl:  Tứ giác ABCD nội tiếp

IV.Hệ quả

1/ Tứ giác ABCD nội tiếp  

 

2/ Tứ giác ABCD nội tiếp

 

V.Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

1)            Töù  giaùc  coù  4  ñænh cuøng  naèm treân  moät  ñöôøng troøn

2)            Töù giaùc  coù toång  s  ño hai goùc  ñi din bng 180o.

3)            Töù giaùc coù goùc ngoaøi taïi moät ñænh  baèng  goùc trong  cuûa ñænh  ñoái dieän

4)            Töù giaùc coù 2 ñænh keà cuøng nhìn caïnh ñoái dieän döôùi moät goùc α

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu