ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI K.8-BÀI 1ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI K.8-BÀI 1

ĐỀ I

Bài 1: Thực hiện phép tính:

         

 

Bài 2: Tìm x, biết:

        

 

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

        

 

Bài 4:a/ ChTứng tỏ:

          b/ Biểu thức  có phụ thuộc vào biến x; biến y không ?

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 2

 

Bài 1:Tính

       

 

Bài 2:Tìm x; biết:

       

 

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

 

Bài 4:Chứng minh rằng tổng lập phương của một số nguyên với 11 lần số đó là một số chia hết cho 6.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu