MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNGMỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH
VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNG

I. Kiến thức cần nhớ:

1) Các hệ thức

 


Cho tam giác ABC và góc A = 90o

Đặt BC = a, AC = b, AB = c.

     

Ta có các hệ thức sau:

     

b = a sin B = a cos C

b = c tg B = c cotg C

c = a sin C = a cos B

c = b tg C = b cotg B

     

2) Giải tam giác vuông

+ Trong một tam giác vuông, nếu cho biết thêm hai cạnh hoặc biết một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cà các cạnh và các góc còn lại của nó. Việc làm này gọi là "giải tam giác vuông"

 

II. Bài tập căn bản: SGK

 

III. Bài tập làm thêm:

1)      Giải tam giác ABC vuông tại A, biết:

a)      Góc B = 40o và a = cm

b)      b = 3cm và c = 2 cm

2)      Cho tam giác ABC có góc B = 60 o, góc A = 80 o , BC = 12 cm. Tính AB, AC và đường cao AH của AH = rABC

3)      Cho tam giác ABC có AB = 3a, AC = 4a và S = 3 a2. Tính cosA (với góc A < 90 o)

4)      Cho tam giác ABC có góc B = 45 o và góc C = 30 o. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC nếu BC = 16cm

5)      Cho tam giác ABC có góc B = 60 o, đường cao AH. Tính các góc A và C và các cạnh của tam giác nếu BH = 5cm và CH = 8cm.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu