ĐƠN THỨC1/ĐƠN THỨC
Ví dụ:  Các biểu thức 9; x ;2xy;  -3x3y  là những đơn thức
            Các biểu thức 3 – 2x; 10x + y không phài là những đơn thức
*Định nghĩa: SGK/30
*Chú ý: số 0 gọi là  đơn thức 0.
2/ĐƠN THỨC THU GỌN
Ví dụ:  */  Các đơn thức x; -y; 3x2y là những đơn thức  thu gọn có hệ số lần lượt là 1; -1; 3.  Có phần biến lần lượt là: x; y; x2y
           */ Các đơn thức xyx; 5xy3x2yz là các đơn thức chưa thu gọn
*Định nghĩa: SGK/31
*Chú ý:SGK/31
3/BẬC CỦA MỘT ĐƠN THỨC
*Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó
Ví dụ: đơn thức 2x5y3z có bậc là 5+3+1=9
*Chú ý : SGK/31
4/NHÂN HAI ĐƠN THỨC
   -Để nhân hai đơn thức ta nhân các hệ số với nhau và các phần biến với nhau
   - Ví dụ:(2x2y).(-9x2y4) =2.(-9)(x2x2)(yy4)= -18x4y5
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu