ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNGBÀI 4: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

1/ Đơn thức đồng dạng

a)      Ví dụ:

2x3y2; -5x3y2; 1/4x3y2 là những đơn thức đồng dạng.

      3x3y2: 4x2y3 là hai đơn thức không đồng dạng.

b)      Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến

c)      Chú ý: Các số khác 0 được coi là các đơn thức đồng dạng.

2/ Cộng trừ các đơn thức đồng dạng

a)      Ví dụ: Tính tổng, hiệu các đơn thức sau

2x2y +x2y =(2 + 1 ) x2y = 3x2y

3x2y – 7x2y =(3 – 7 ) = -4x2y

b)     Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

3/ Củng cố :  Làm bài 15;16;17 SGK/34

4/ Bài tập về nhà: Làm bài 19;20;21;22 SGK/36

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu