PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐLUYỆN TẬP  -  PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố
* Có 2 cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố :
            * Cách 1 : Phân tích theo hàng ngang
            * Cách 2 : Chia theo cột dọc
( Cả 2 cách trên đều cho cùng một kết quả, ta thường viết các ước nguyên tố theo thứ tự tăng dần )
* Nhận xét : Dựa vào kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố, ta biết được :
            - Số đó chia hết cho những số nguyên tố nào
            - Xác định số lượng các ước ( dựa theo Công thức )
            - Tập hợp tất cả các ước của số đó
* Công thức :      / 51 SGK – Có thể em chưa biết ???
                        CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC ƯỚC CỦA MỘT SỐ
            Phân tích số tự nhiên m ( m > 1 ) ra tích các thừa số nguyên tố
            Nếu                 m  =  a x . b y . c z
                        Có       ( x + 1 ) . ( y + 1 ) . ( z + 1 )  ước
              Em hãy khám phá thêm Công thức trên -  BT5* - BT rèn luyện

Bài tập dành cho học sinh Trung Bình:
Bài 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố :
            a/ 72               b/ 300             c/ 1080
Bài 2:  Dựa vào kết quả Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, em rút ra nhận xét gì ? ( Tóm tắt bằng sơ đồ tư duy . . .  )
Bài 3:  Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố, số lượng ước và tìm tập hợp tất cả các ước của mỗi số :
            a/ 45               b/ 72               c/ 84
Bài 4:  
Bài tập dành cho học sinh Khá
Bài 4:  Tìm các số tự nhiên x biết rằng  90 chia hết cho x  và   3 < x < 10
   
   
   
Bài tập dành cho học sinh Giỏi
Bài 5 *: Theo Công thức xác định số lưiợng ước
Nếu       m  =  a x . b y . c z
 Có       ( x + 1 ) . ( y + 1 ) . ( z + 1 )  ước
Em hãy khám phá ??? Chứng minh công thức trên .
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu