Tỉ Lệ thứcTỉ Lệ thức.

A.Mục tiêu:                                                                         

+HS hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức.

+Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.

B. Nội dung:

- Câu hỏi:       +Tỉ số của hai số a và b với b ≠ 0 là gì? Kí hiệu.

+So sánh hai tỉ số:  và .

-Định nghĩa :   Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số  =  (ĐK b, d ¹ 0).

a, d là ngoại tỉ; b, c là trung tỉ.

So sánh:  và

 =  và  =  =  Þ =

+Viết: 15 : 21 = 12,5 : 17,5 hoặc =

+Các số hạng của tỉ lệ thức là 15; 21; 12,5; 17,5

+15; 17,5 là ngoại tỉ, 21; 12,5 là trung tỉ.

*?1: Xét các tỉ số

  a) 

Þ  =  Þ Có thể lập được tỉ lệ thức.

 

b) 

    

Þ  ¹  Þ Không lập được tỉ lệ thức.

?2: Nếu có  =  Þ  .bd = .bd

Þ ad = bc. Vậy  =  Þ ad = bc.

Tính chất:

-?3: Nếu có ad = bc. Chia 2 vế cho tích bd

= Þ  =  (bd ¹ 0).

 

Tính chất:       

 

 

 

                    

- Bài 46/26 SGK: Tìm x:

a) Þ3,6. x=-2.27 Þ x = Þx=-15

b)-0,52 : x = -9,36 : 1,38

            Þ x . (-9,36) = -0,52 . 16,38

x =  = 0,91

Bài 47/26 SGK:

a) 6 . 63 = 9 . 42

Þ; ; ;.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46

Þ; ;

B. Bài Tập:

Ø  Bài tập SGK: 44, 45, 46c, 48 trang 26 SGK.

Ø  Tìm x,y:

 


a)        

 

 


b)

 

 


c) Cho tỉ lệ thức:                và x.y=84

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu