TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGBÀI 5: TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I ) MỤC TIÊU :

 

-          Hiểu được nội dung tiên đề Ơclit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua điểm M (M Ï a) sao cho b // a.

-          Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơclit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song.

"Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau".

-          Kĩ năng : Cho biết hai đường thẳng song song và một cát tuyến. Cho biết số đo của một góc, biết cách tính số đo các góc còn lại.

-           

II ) NỘI DUNG :

1) Tiên đề Ơclit : SGK

 

                                     

 

M Ï a ; b qua M và b // a là duy nhất

 

2) Tính chất của hai đường thẳng song song :

 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

+ Hai góc sole trong bằng nhau.

+ Hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

 

Ví dụ :

 

 

 

 

 

 

 

 

a // b nên ta có :

-          (SLT)

 

-          (DV)

 

-          (TCP)

 

IV ) BÀI TẬP :

 

Ø  Bài tập SGK: Bài 31 đến 35 / 94 sgk

Ø  Bài tập SBT: Bài 27, 28, 29/ 78, 79 SBT

Ø  Bài tập soạn thêm:

 Cho hình vẽ :    

                                             

 

                                                  

         

 

             Chứng tỏ : A, M, N thẳng hàng          

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu