TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌNTỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

LUYỆN TẬP

Bài 10 - SGK trang 76

sin340 = sin=

cos340 = cos=

tg340 = tg=

cotg340 = cotg=

Bài 11 - SGK trang 76

AB =

sin=;cos=

tg=;cotg=

+  = 900 nên :

sin=cos= ; cos=sin=

tg=cotg= ; cotg=tg=

Bài 12 - SGK trang 76

sin600 = cos300 ; cos750 = sin150sin52030' = cos37030' ; cotg820 = tg80tg800 = cotg100

Bài 13 - SGK trang 77

a/ sin =

Chọn độ dài 1 đơn vị

Vẽ góc xOy = 1V

Trên tia Ox lấy OM = 2 (đơn vị)

Vẽ cung tròn có tâm là M; bán kính 3 đơn vị; cung này cắt Ox tại N. Khi đó ONM=

Bài 14 - SGK trang 77

a/ Trong tam giác vuông cạnh huyền là lớn nhất

 

b/

tg.cotg=

c/ sin2 + cos2 =

=

 

BAI TẬP BỔ XUNG

 

1/ Chứng minh:

2/ Cho:  Tính:

a/

b/

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu