LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNGLIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ

PHÉP KHAI PHƯƠNG

1 - Định lý

Định lý : SGK/16

2 - Áp dụng

a) Khai phương một thương

Quy tắc : SGK/17

VD 1 : SGK/17

 

?2a/

b/

b) Chia hai căn thức bậc hai

Quy tắc : SGK/17

VD 2 : SGK/17

 

?3

a/ ; b/

 

 

VD 3 : SGK

 

?4

a/ (a, b bất kì)  =(khi ahay=( khi a<0)

b/ (a > 0, b bất kì)=     với b

  hay                        =           -với b < 0

 

 

Bài 28b

 

Bài 29

b/ d/  Bài tập : 30/17 Rút gọn biểu thứa/ =   với x > 0; y 0

LUYỆN TẬP

 

32/19

b/

c/

33/19 Giải phương trình

a/ và x2 = -

34/19 Rút gọn

a/ ab2 = với a < 0; b b/

35/20 Giải phương trình

a/ x = 5 hay x = -

 

BI TẬP BỔ XUNG:

 

 

Tính:

a/

c/

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu