ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM    ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
I/ Đường thẳng đi qua 2 điểm :
            Đường thẳng AB ( hay đường thẳng BA )
            * Cách vẽ :
            - Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A, B
            - Dùng bút vạch theo cạnh thước
* Nhận xét 1 : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A, B cho trước.
* Nhận xét  2 : Nếu có n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng , số đường thẳng đi qua 2 điểm được tạo thành là
 n . ( n -1 )
       2
II/ Tên đường thẳng : ( / 108 SGK )
III/ Vị trí tương đối của hai đường thẳng :
- Hai đường thẳng trùng nhau : có vô số điểm chung
- Hai đường thẳng cắt nhau : có 1 điểm chung
- Hai đường thẳng song song : không có điểm chung
            Hai đường thẳng không có điểm chung
            là hai đường thẳng song song , kí hiệu : a // b     
    * Chú ý : / 109 SGK
Bài tập rèn luyện (được phân loại theo đối tượng học sinh).


BTVN : 15 -> 21 / 109 SGK
BT nâng cao :
Bài 1 : Nếu có n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng , số đường thẳng đi qua 2 điểm được tạo thành là
 n . ( n -1 ) 
       2
Em hãy  chứng minh công thức trên ?
Bài 2 : Nếu số đường thẳng vẽ được là 105, hỏi có tất cả bao nhiêu điểm ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu