Đa Thức Một BiếnTieát 59- Baøi 7: ĐA THC MT BIN

1.           Ña thöùc moät bieán.

a)          Ñònh nghóa : Ña thöùc moät bieán laø toång cuûa nhöõng ñôn thöùc cuûa cuøng moät bieán.

b)         Ví du ï:

A = 3x4-x2+ 3x – 1

             B =y3– y2 + 2y + 4

- Baäc cuûa ña thöùc moät bieán (khaùc ña thöùc khoâng, ñaõ thu goïn) laø soá muõ lôùn nhaát cuûa bieán trong ña thöùc ñoù.

- Để chỉ rõ A đa thức của biến x ta kí hiệu A(x), B đa thức của biến y ta kí hiệu A(y).

- Khi đó, giá trị của đa thức A(x) tại x = 1 kí hiệu là A(1)

 

     2.  Saép xeáp moät ña thöùc.

Cho ña thöùc P(x) = 5x + 3 – 7x2 + x3 +3x4

   Haõy saép xeáp caùc haïng töû cuûa ña thöùc P(x) theo luõy thöøa giaûm daàn vaø taêng daàn.

                                                Giaûi

-                  Taêng daàn:     P(x) = 3 + 5x –7x2 + x3+3x4

-                  Giaûm daàn:    P(x) = 3x4 + x3 –7x2 + 5x + 3

 

    3. Heä soá

  Xeùt ña thöùc: A(x) = 6x5 + 7x3 – 3x +

Ta coù :

6  laø heä soá cuûa luõy  thöøa baäc 5 vaø 6 laø heä soá cao nhaát

7  laø heä soá cuûa luõy  thöøa baäc 3                                       

- 3 laø heä soá cuûa luõy  thöøa baäc 1

laø heä soá cuûa luõy  thöøa baäc 0 vaø  laø heä soá töï do

 

Chuù yù :   (SGK / 43)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu