ĐỀ THAM KHẢO KT 1 TIẾT CHƯƠNG III – SỐ HỌC 6ĐỀ THAM KHẢO KT 1 TIẾT CHƯƠNG III – SỐ HỌC 6

 

ĐỀ 1 :

 

Bài 1 : Tính hợp ly :

a/ A =        b/ B=

c/ C =                d/ D =          

 

Bài 2: Tìm x, biết :

a/                           b/         

c/                                     d/

Bài 3 : Tìm x, y, z biết :

 

Bài 4 : Tìm phân số bằng với phân số   biết hiệu của mẫu và tử là 20

 

Bài 5 : Chứng minh :là phân số tối giản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 2 :

 

Bài 1 : Tính hợp ly :

a/ A =                                           b/ B =

c/ C =                           d/ D =                      

Bài 2 : Tìm x , biết :

a/      b/              c/  

d/          e/ ( với x Π Z )

 

Bài 3 : Tìm x, y, z biết :

                                               

 

Bài 4: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chỉ mở 1 vòi, vòi A chảy nửa bể mất 2 giờ , vòi B chảy nửa bể mất 2giờ 30 phút.

            a/ Trong 1 giờ, cả 2 vòi chảy được bao nhiêu bể ?

            b/ Thời gian cả 2 vòi chảy đầy bể ?

 

Bài 5 : Cho tổng A = . Chứng minh A <

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu