ÔN TẬP HKII NH : 2012 - 2013 TOÁN 6OÂN TAÄP HKII NH : 2012 - 2013

TOAÙN 6

 

A/ LYÙ THUYEÁT :

Xem laïi kieán thöùc Soá hoïc Chöông II ( Soá nguyeân) + Chöông III ( Phaân soá )

* Moät soá kieán thöùc caàn nhôù veà phaân soá:

* Phaân soá :

            Ngöôøi ta goïi  ( vôùi a,b  Z , b khaùc 0 ) laø moät phaân soá

                        a : töû soá ; b : maãu soá cuûa phaân soá

 

* Hai phaân soá baèng nhau :

            Hai phaân soá  vaø  baèng nhau neáu a.d = b.c

 

* Tính chaát cô baûn cuûa phaân soá :

            1/  =       vôùi m  Z , m khaùc 0

 

            1/  =       vôùi n  ÖC(a,b)

* Phaân soá toái giaûn ( hay phaân soá khoâng ruùt goïn ñöôïc nöõa ) laø phaân soá maø töû vaø maãu chæ coù öôùc chung laø 1 vaø -1

 

·        Chuù yù :

1/ Phaân soá  toái giaûn khi vaø  laø hai soá nguyeân toá cuøng nhau

 

2/ Khi ruùt goïn moät phaân soá, ta thöôøng ruùt goïn phaân soá ñoù ñeán toái giaûn ( chia caû töû vaø maãu cho ÖCLN cuûa chuùng )

 

* Caùc böôùc Quy ñoàng maãu soá nhieàu phaân soá vôùi maãu döông ( trang 18  SGK )

 

* Pheùp coäng( tröø) ; pheùp nhaân ( chia )  hai phaân soá  :

            +  =          -  = +(-)              

* Caùc tính chaát cô baûn cuûa Pheùp coäng , Pheùp nhaân phaân soá

* Hoãn soá – Soá thaäp phaân – Phaàn traêm

* 3 Daïng toaùn cô baûn cuûa Phaân soá

 

 

 

HÌNH HOÏC :

* Nöûa maët phaúng bôø a : laø hình goàm ñöôøng thaúng a vaø moät phaàn maët phaúng bò chia ra bôûi a

Hai nöûa maët phaúng coù chung bôø goïi laø hai nöûa maët phaúng ñoái nhau.

 

 


* Goùc :

-         Goùc laø hình goàm hai tia chung goác.

Ta vieát : goùc xOy , hay goùc yOx hay goùc O

Kí hieäu : xOÂy ; yOÂx ; OÂ.

-         Ñieåm O : ñænh cuûa goùc. Ox, Oy : 2 caïnh cuûa goùc

·        Chuù yù : - Goùc beït laø goùc coù hai caïnh laø hai tia ñoái nhau.

 

* Soá ño goùc – Veõ goùc bieát soá ño :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Goùc vuoâng – goùc nhoïn – goùc tuø :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hai goùc keà nhau , phuï nhau , buø nhau, keà buø :

-         Hai goùc keà nhau : laø 2 goùc coù moät caïnh chung vaø hai caïnh coøn laïi naèm treân hai nöûa maët phaúng ñoái nhau coù bôø chöùa caïnh chung.

-         Hai goùc phuï nhau : laø 2 goùc coù toång soá ño baèng 90 0 .

-         Hai goùc buø nhau : laø 2 goùc coù toång soá ño baèng 180 0 .

-         Hai goùc keà buø : laø 2 goùc vöøa keà nhau vöøa buø nhau.

 


* Veõ hai goùc treân nöûa maët phaúng :

 

 

 

 

 


                        Treân cuøng moät nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox,

                             ta coù :  xOÂy < xOÂz ( vì m0 < n0  )

                   Þ tia Oy naèm giöõa hai tia Ox vaø Oz

                   Þ  xOÂy + yOÂz = xOÂz

 


* Tia phaân giaùc cuûa moät goùc :

Oy laø tia phaân giaùc cuûa xOÂy

                       

Tia Oy naèm giöõa hai tia Ox vaø Oz

           

                        xOÂy = yOÂz

 

* Tính chaát :

 


                        Oy laø tia phaân giaùc cuûa xOÂz   Û   xOÂy = yOÂz  =

 

 


* Ñöôøng troøn, tam giaùc :

 

 

 

 


Ñöôøng troøn taâm O , baùn kính R ,                                    Tam giaùc ABC

                          kí hieäu ( O ; R )                                    kí hieäu :,,. . .

 

 

 

B/ BAØI TAÄP TÖÏ LUAÄN :

-         Hoaøn thaønh ñaày ñuû caùc baøi taäp OÂn taäp Chöông III vaø Cuoái naêm trong SGK

-         Luyeän taäp theâm caùc Baøi taäp Ñeà tham khaûo HKII Quaän I NH 2012-2013

 

LUYEÄN TAÄP THEÂM

 

BAØI 1 : Tính hôïp lyù ( neáu coù theå )  :

 

            a/ A =            b/ B =           

c/ C =                d/ D =

e/ E =           f/ F =  g/ G=

h/ H=    m/ M =

BAØI 2 : Tính caùc toång sau :

a/ M =                 b/ N =

 

BAØI 3 : Tìm x :

            a/                                           b/

            c/                d/         e/  ( x  Î Z )

 

BAØI 4 : Tìm x :

            a/             b/                c/

d/                      e/    f/      

 

BAØI 5 : Tìm soá nghòch ñaûo cuûa bieåu thöùc P :

P =

                       

BAØI 6 : Cho bieåu thöùc   M =

            a/ Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå M laø phaân soá

            b/ Tìm x ñeå M laø soá nguyeân

            c/ Tính giaù trò bieåu thöùc M taïi x = 0 ; x = - 2

 

 

BAØI 7 : Cho caùc bieåu thöùc:

                        M =                   N =

                                    So saùnh  M vaø N

 

BAØI 8 : Tìm phaân soá baèng vôùi phaân soá  bieát raèng hieäu cuûa maãu vaø töû  laø 33

 

Baøi 9 : Lôùp 6A coù 45 hoïc sinh goàm Gioûi, Khaù vaø TB. Soá hoïc sinh Khaù chieám  toång soá hoïc sinh, hoïc sinh TBù chieám 40% soá hoïc sinh coøn laïi. Tính soá hoïc sinh Gioûi ? Hoûi xem soá hoïc sinh Gioûi chieám bao nhieâu phaàn traêm só soá lôùp ? 

 

BAØI 10 : Baïn Thanh ñoïc quyeån saùch trong 3 ngaøy. Ngaøy thöù I ñoïc  soá trang, ngaøy thöù II ñoïc  soá trang coøn laïi, ngaøy thöù III ñoïc heát 80 trang. Hoûi quyeån saùch coù bao nhieâu trang ? Ngaøy thöù II baïn Thanh ñoïc bao nhieâu trang , chieám bao nhieâu % toång soá trang ?

 

BAØI 11 : Cuoái HKI ,soá HS khaù cuûa lôùp 6D baèng    soá HS coøn laïi . Cuoái HKII, soá HS khaù  giaûm 10 HS ( soá HS caû lôùp khoâng ñoåi) neân soá HS khaù luùc naøy baèng  soá HS coøn laïi. Hoûi cuoái HKII  lôùp 6D bao nhieâu HS khaù  ?

BAØI 12 : Tìm 2 soá a vaø b bieát tæ soá baèng  vaø toång cuûa chuùng laø 39

BAØI 13 : Treân cuøng moät nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox, veõ xOÂy = 400 ,

xOÂz = 1100 .

            a/ Tia Oy coù laø tia phaân giaùc cuûa xOÂz ? Vì sao ?

            b/ Veõ tia Ox' laø tia ñoái cuûa tia Ox .

Chöùng minh : Oz laø tia phaân giaùc cuûa x'OÂy

            c/ Veõ tia Oz' sao cho Oy laø tia phaân giaùc cuûa xOÂz'. Tính zOÂz' ?

 

BAØI 14 : Veõ ñöôøng thaúng xy, laáy ñieåm O baát  kyø treân ñöôøng thaúng xy. Treân cuøng moät nöûa maët phaúng coù bôø xy, veõ  2 tia Oa vaø Ob sao cho xOÂa = 40o , yOÂb = 70o

a/ Tính aOÂb ?

b/ Chöùng toû : Ob laø tia phaân giaùc cuûa aOÂy.

c/ Veõ tia Om laø tia phaân giaùc cuûa yOÂb. Tính xOÂm ?

 

***************** Chuùc caùc em ñaït keát quaû cao nhaát ****************

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu