TAM GIÁCTAM GIÁC
I/ Định nghĩa :
Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, AC, BC khi ba điểm A, B , C không thẳng hàng
Ba điểm A, B , C : 3 đỉnh của tam giác
Ba đoạn thẳng  AB, AC, BC : 3 cạnh của tam giác
Ba góc BAC, BCA , ACB : ba góc của tam giác
II/ Cách vẽ tam giác :
Bài toán 1 : Vẽ tam giác ABC biết AB = 3cm ; AC = 4cm ; BC = 5cm. Nêu rõ cách vẽ. Hãy đo góc BAC ?
-          Hình :
-          Cách vẽ :
-          Vẽ đoạn thẳng BC = 5cm
-          Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 4cm.
-          Hai cung tròn này cắt nhau tại A
-          Nối AB ; AC . Ta được tam giác ABC
  • Đo góc : góc BAC = 90 độ
Bài toán 2 : Vẽ tam giác DEF biết DE = DF = EF = 5cm.  Nêu rõ cách vẽ. Hãy so sánh các góc của tam giác DEF ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu