Đề kiểm tra môn hóa lớp 10 chuyên 09/04/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 10 Chuyªn

M«n thi: Hãa 10 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 158

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Cho 6,72 lit Cl2 (đktc) tác dụng với 8,96 lit H2 (đktc). Sau thí nghiệm lấy sản phẩm hòa tan vào 192,7 gam nước được dung dịch X. Lấy 50 gam dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng H2 và Cl2 là:

A. 33,33%                    B. 66,67%                           C. 75%                                D. 35,77%

C©u 2: Chọn mệnh đề sai:

A. Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.

B. Ở trạng thái cơ bản hoặc kích thích các halogen luôn có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

C. Từ HF đến HI tính khử tăng dần.

D. Tính chất hóa học đặc trưng của các halogen là tính oxi hóa.

C©u 3: Một mẫu kim loại X được chia làm hai phần bằng nhau.

- Phần 1- tác dụng với Cl2 tạo muối B

- Phần 2- tác dụng với dung dịch HCl tạo muối C

- Cho kim loại X tác dụng với dung dịch muối B thu được muối C . Vậy X là

A. Al                             B. Fe                                    C. Zn                                   D. Mg

C©u 4: Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo , hiđro clorua và oxi . Có thể dùng một chất nào trong số các chất sau để đồng thời nhân được cả 3 khí ?

A. Giấy quì tím tẩm ướt                                            B. Dung dịch NaOH            C. Dung dịch BaCl2     D. Dung dịch H­2SO

C©u 5: Phản ứng nào dưới đây viết không đúng ?

A. 2NaBr (dd) + Cl2   "        2NaCl  + Br2               B. 2NaI (dd)  + Br2  "      2NaCl   + I2

C. 2NaI (dd) + Cl2      "      2NaCl  + I­2                   D. 2NaCl (dd)  + F2 "       2NaF  +   Cl2

C©u 6: Phương trình nào sau đây không đúng?

A. 2NaI(tinh thể) +  H2SO4 (đặc)  2HI + Na2SO4            B. PBr3 + 3H2O ® H3PO3 + 3HBr

C. Br2 + 2HI ® I2 + 2HBr                                                    D. Br2 + H2 2HBr

C©u 7: Chỉ ra nội dung đúng về phản ứng giữa khí clo và khí oxi:

A. Khí clo không phản ứng với oxi.                          B. Sản phẩm là Cl2O.

C. Sản phẩm là Cl2O5.                                             D. Sản phẩm là Cl2O7.

C©u 8: Dẫn khí Cl2 qua ống đựng một miếng giấy màu ẩm. Hiện tượng xảy ra là:

A. Giấy màu hóa đỏ.     B. Giấy màu hóa xanh     C. Giấy màu bị mất màu      D. Màu của giấy vẫn giữ nguyên

C©u 9: Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc lấy dư và đun nóng, dung dịch sau phản ứng gồm các chất tan là:

A. KCl, KClO3             B. KCl, KClO                 C. KCl, KOH dư, KClO3           D. KCl, KOH dư, KClO

C©u 10: Bằng phương pháp hóa học, chỉ dùng HCl có thể phân biệt được các dung dịch nào sau đây?( không dùng định lượng)

A. NaHSO4, HCl, Na2CO3                                       B. NaOH, Na2CO3, AgNO3

C. Na2SO4, Na2SO3, KNO3                                    D. KOH, NaOH, AgNO3

C©u 11: Cho 8,96  lít hỗn hợp gồm H2 và Cl2 vào bình thuỷ tinh chiếu sáng . Hỗn hợp thu được chứa 40% HCl về thể tích . Lượng Cl2 giảm xuống  còn 60% so với lượng Clo ban đầu .  ( các khí đo ở cùng đk) .  % thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 66,5%                      B. 80%                                C. 50%                                D. 40%

C©u 12: Xác định đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen:

A. Từ Flo đến Iot nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi giảm dần.

B. Các nguyên tố halogen đều có thể có các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7.

C. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử.

D. Các phân tử halogen dễ nhận thêm 1 electron.

C©u 13: Cho khí clo dư tác dụng hết với dung dịch chứa NaI. Sau phản ứng, làm bay hơi dung dịch ta thu được muối khan có khối lượng chênh lệch so với muối ban đầu là 2,745 gam. Khối lượng NaI phản ứng là:

A. 1,065 gam                B. 9,0 gam                           C. 1,755 gam                       D. 4,5 gam

C©u 14: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là :

A. 0,24M.                     B. 0,48M.                            C. 0,4M.                              D. 0,2M.

 

C©u 15: Cho các phản ứng:

(1) 2KMnO4 + 16HClđ ® 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2­ + 8H2O    (2) MnO2 + 4HClđ MnCl2 + Cl2­ + 2H2O

(3) Br2 + 2NaCl ® 2NaBr + Cl2­                                 (4) 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2­ + H2­

Xác định phản ứng điều chế khí Cl2 trong công nghiệp:

A. (1) và (4)                  B. Chỉ có (4)                        C. (1) và (2)                         D. (3) và (4)

C©u 16: Kết luận nào không đúng với flo?

A. Flo là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nhất     B. Flo là nguyên tố phi kim bền nhất

C. Flo là nguyên tố có tính oxi hóa mạnh nhất          D. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất

C©u 17: Cho 6,3 gam hỗn hợp Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lit khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg và Al trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 57,14% và 42,86%  B. 35,71% và 64,29%         C. 60% và 40%                   D. 91,42% và 8,58%

C©u 18: Axit clohyđric có những tính chất:

1. Làm quỳ tím hóa đỏ.                                   2. Làm đổi màu phenolphtalein.         

3. Phản ứng với tất cả các kim loại.                 4. Tác dụng với chất oxi hoá mạnh như MnO2, KMnO4

5. Trung hòa canxi hiđroxit.                            6. Hòa tan nhôm oxit.

7. Đẩy được H3PO4 ra khỏi muối Ca3(PO4)2             8. Tác dụng với canxi cacbonat          

Trong những tính chất trên có bao nhiêu tính chất đúng:

A. 4                              B. 5                                      C. 6                                     D. 7

C©u 19: Để thu được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo ta cần dùng hóa chất là:

A. dung dịch NaBr    B. Nước                               C. dung dịch H2SO4           D. dung dịch NaI dư

C©u 20: Cho 10,8g Al tác dụng hết với halogen thu được 53,4g muối. Halogen đó là:

A. F2                            B. Cl­2                                  C. Br2                                  D. I2

C©u 21: Hơi xuất hiện trong phản ứng giữa bột nhôm và bột iot (xúc tác H2O) là :

A. AlI3                         B. I2                                    C. Al2O3                             D. I2O

C©u 22: Cho 4 đơn chất: F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao nhất là:

A. F2                            B. Cl2                                  C. Br2                                  D. I2

C©u 23: Khi sục khí Cl2 vào bột CaCO3 trong nước sản phẩm có thể được tạo thành là:

A. CaCl2, CO2, O2.      B. CaOCl2, CO2.                 C. CaCl2, CO2, HClO.        D. CaCl2, Ca(ClO)2, CO2.

C©u 24: Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây?

(1) Na2CO3 ;   (2) KMnO4 ;    (3) NaOH ;       (4) Ba(NO3)2

A. (1),(3)                      B. (2), (3), (4)                      C. (1), (2), (3)                      D. (1), (2), (3), (4)

C©u 25: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl trong đó HCl thể hiện tính khử?

A. AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4                               B. Fe, CuO, Ba(OH)2

C. NaClO, KMnO4, K2Cr2O7                                  D. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2

C©u 26: Khi để nước Gia-ven trong không khí, phản ứng hoá học có thể xảy ra là:

A. 2NaClO + CO2 + H2O ® Na2CO3 + 2HClO + NaCl.  B. NaClO + CO2 + H2O ® NaHCO3 + HClO.

C. NaClO + O2 ® NaClO3.                                      D. NaClO ® NaCl + O.

C©u 27: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Al bằng dung dịch HCl dư, ta thu được dung dich A và 0,672 lít khí bay ra( đktc) . Cô cạn dung dich A thu được 5,92 g muối khan. Giá trị của m là:

A. 2,14 g                       B. 2,41 g                              C. 2,43 g                              D. 3,74 g

C©u 28: Dung dịch HCl phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?

A. NaCl, H2O, Ca(OH)2, KOH                                 B. CaO, Na2SO3, Al(OH)3, S

C. Cu(OH)2, AgCl, Na2CO3, K                                D. Zn, CuO, Al(OH)3, NaHCO3

C©u 29: Cho 1,75 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al và Zn tan vừa hết trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ta có m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

A. 6,5 gam                    B. 5,3 gam                           C. 7,2 gam                           D. 5,7 gam

C©u 30: Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh là do:

A. Trong phân tử có hai nguyên tử clo                      B. Trong phân tử có nguyên tố oxi

C. Trong phân tử, nguyên tố clo có số oxi hóa +1     D. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot

 

Cho: F = 19 ; Cl = 35,5 ; Br = 80 ; I = 127 ; H =1 ; O = 16 ; N =14 ; S = 32 ; K = 39 ; Na = 23 ;

Cu = 64 ; Al = 27 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Zn = 65

 

----------------- HÕt -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu