Bài tập hóa 9bài 1: ở 12 độ C có 1335g dung dịch CuSO4 bão hòa. Đun nóng dung dịch lên đến 90 độ C .Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4 để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này . biết ở 12 độ C, độ tan của CuSO4 là 33,5 và ở 90 độ là 80 .

Bài 2: Ở 85 độ c có 1887g dung dịch bão hòa CuSO4. Làm lạnh dung dịch xuống còn 25độ c .Hỏi có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch .Biết độ tan của CuSO4 ở 85độ lầ 87,7 và ở 25độ là 40.

Bài 3: Cho 0,2 mol CuO tan trong H2SO4 20% đun nóng ,sau đó làm nguội dung dịch đến 10độ c .Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10độ c là 17,4g/100g H2O.

Bài 4 : Cho 2,3 g Na tan hết trong 47,8ml nước thu được dung dịch NaOH và có khí H2 thoát ra.Tính nồng độ % của dung dịch NaOH

Giải:
Bài 1: ờ 12 oC thì:
Độ tan của CuSO4 là 33,5 nghĩa là 100 g nước hoàn tan được 33,5 g CuSO4
=>1000 g nước hòa tan được 335 g CuSO4=> tổng khối lượng 1335 g giống như đề bài.
Ta có 1000 g nước trong dung dịch. Và 335 g CuSO4.
ở 90oC độ ta là 80 thì nghĩa là 100 g nước hòa tan được 80 g CuSO4
=>1000 g nước ta cần 800 g CuSO4.
=>vậy ta cần thêm vào 800-335=465 g CuSO4.
Bài 2: là bài ngược của bài 1.
ở 80oC
S(độ tan)=mct.100/mdd
<=>87,7=100mCuSO4/mdd
<=>87,7.mdd=100.mCuSO4.
<=>mdd=mCuSO4100/87.7
=>1887=mCuSO4+mdd=mCuSO4+mCuSO4.100/87,7
<=>1887=mCuSo4.(1+100/87,7)=mCuSO4.1877/877
<=>mCuSO4=881,67g
=>mH2O=1005,33g
ờ 25oC
S=40=mCuSO4.100/mH2O
<=>40.mH2O=100.mCuSO4
<=>2mH2O=5.mCuSO4. (*)
nCuSO4.5H2O=nCuSO4+5nH2O
ta có:
881,67-mCuSO4 tách ra=mCuSO4 còn lại
1005,33-mH2O tách ra=mH2O còn lại.
thay vào (*) ta được:
2(1005,33-mH2O tách ra)=5(881,67-mCuSO4 tách ra)
<=>2010,66-2mH2O tách ra=4408,35-5mCuSO4 tách ra
<=>5mCuSO4 tách ra-2mH2O tách ra=2397,69
<=>5.n.160-2.5n.18=2397,69
<=>620n=2397,69
<=>n=3,867
Vậy khối lượng CuSO4.5H2O tách ra là:
m=M.n=250.3,867=966,75 g.
Bài 3: thiếu khối lượng H2SO4 ban đầu.
Bài 4:
2Na+2H2Oà2NaOH +    H2.
0,1……0,1………0,1…..0,05
Số mol Na=2,3/23=0,1 mol.
Khối lượng dung dịch lúc sau:
mdd=mNa+mH2O-mH2=2,3+47,8-0,05.2=50
Khối lượng NaOH
m=n.M=0,1.40=4g.
Tính nồng độ % của dung dịch NaOH

C%=mCt.100/mdd=4.100/50=8%.
2 comments:

  1. Bài 5:cho 10,72 gam hh Fe và Cu tác dụng với 500 ml dd AgNO3 phản ứng hoàn toàn xong thu được dd A và 35,84 chất rắn B
    a,CM B không phải hoàn toàn là Ag
    b, Cho dd A tác dụng dd NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12,8 gam chất rắn .tính % về khối lương của mỗi kim loại trong hh ban đầu?

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu