Đề kiểm tra môn Hóa lớp 11 chuyênSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 11 Chuyªn

M«n thi: Hãa 11 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 167

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:...........................

PhÇn tr¾c nghiÖm (5®)

C©u 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 22 gam CO2 và 5,4 g H2O. hai ankin tương ứng có số mol lần lượt là :

A. C3H4 và C4H6 :  0,1 và 0,05                              B. C2H2 và C3H4 : 0,15 và 0, 05

C. C2H2 và C3H4 : 0,05 và 0,15                             D. C2H2 và C3H4 : 0,1 và 0,1

C©u 2: Đốt một ankyl benzen(A) thu được 9 mol CO2  và 6 mol H2O. CTPT  của A là.

A. C9H12                    B. C6H6                              C. C8H10                           D. C7H8

C©u 3: Dẫn V lít hỗn hợp khí X chứa C2H2, C2H4, H2 qua Niken nung nóng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 3,2 gam. Đốt cháy khí thoát khỏi bình Br2 thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 5,9 gam.                  B. 4,8 gam.                          C. 7,5 gam.                         D. 6,4 gam.

C©u 4: Hãy chọn đáp án đúng.

C2H4 và C2H2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4.

B. CO2, H2, dung dịch KMnO4.

C. H2, NaOH, dung dịch HCl.

D. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3/NH3.

C©u 5: Cho chuổi phản ứng. Al4C3 à A à B à C à polietilen ( PE)

A, B, C lần lượt là :

A. CH4, C2H4,  C2H2                                                                                        B. C2H2, CH4, C2H4

C. CH4, C2H2, C2H4                                             D. C2H4 , CH4, C2H2

C©u 6: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen ?

A. Ag2C2.                   B. CH4.                               C. Al4C3.                           D. CaC2.

C©u 7: Trong các hiđrocacbon sau, chất không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là

A. stiren                       B. Toluen                            C. etilen                              D. propin

C©u 8: Cho 8,96 lít hỗn hợp X đktc gồm C2H2 , C2H4 và CH4 lội qua dung dịch nước brom sau phản ứng khối lượng bình brom tăng 8,0 gam . Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng lượng thể tích hỗn hợp X thì thu được 30,8 gam CO2. Nếu cho 13,44 lít hỗn hợp X đktc  lội qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được  kết tủa có khối lượng là :

A. 24 gam                    B. 48 gam                            C. 72 gam                           D. 60 gam

C©u 9: Khi cho C2H2 tác dụng với HCl thu được vinylclorua với hiệu suất 60%. Thực hiện phản ứng trùng hợp lượng vinylclorua ở trên thu được 60,0 kg PVC với hiệu suất 80%. Khối lượng C2H2 ban đầu là

A. 52,0 kg.                   B. 59,8 kg.                          C. 65,0 kg.                          D. 62,4 kg.

C©u 10: Có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen của chất có CTPT C9H12?

A. 7.                             B. 8.                                    C. 9.                                    D. 10.

C©u 11: Công thức chung dãy đồng đẳng của benzen là

A. CnH2n+2                B. CnH2n                            C. CnH2n-2                        D. CnH2n-6

C©u 12: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Số CTCT của X là:

A. 1.                             B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4

 

C©u 13: Một hỗn hợp X gồm ankin A và H2 có V= 15,68 lít ở đktc . Cho X qua Ni nung nóng phản ứng xảy ra hoàn toàn cho ra hỗn hợp Y có V = 6,72 lít ở đktc ( Y có H2 dư ). Thể tích của A trong X và thể tích của H2 dư là :

A. VA = 3,36 lít , VH2 = 3,36 lít                       B. VA = 4,48 lít , VH2 = 2,24 lít

C. VA = 1,12 lít , VH2 = 5,60 lít                        D. VA = 2,24 lít , VH2 = 4,48 lít

C©u 14: Để loại bỏ tạp chất axetylen trong etylen người ta dẫn hỗn hợp khí này qua:

A. ddBr2                      B. Ca(OH)2                        C. dd KMnO4                    D. ddAgNO3/NH3

C©u 15: Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế -X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí o- và p- .

Vậy -X  là những nhóm thế nào ?

A. -CnH2n+1, -OH, -NH2.                                      B. -OCH3, -NH2, -NO2.

C. -CH3, -NH2, -COOH.                                         D. -NO2, -COOH, -SO3H.

 

PhÇn tù luËn (5®)

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

 

Canxi cacbua  axetilen Vinyl axetilen Buta-1,3-đien  cao su BuNa

 

                                                                                                                                        ?

                                    Benzen Toluen  TNT

 

 

                                       ?                                    ?

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,34g hỗn hợp A gồm hai ankin kế tiếp nhau thu được 4,4 g CO2.

a) Xác định CTPT của 2 ankin?

b) Xác định khối lượng mỗi ankin trong hỗn hợp

c) Nếu cho 0,67 g hỗn hợp 2 ankin trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 2,275 g kết tủa màu vàng. Xác định CTCT của 2 ankin trên.

 

Cho C = 12 ; H = 1 ; Ag = 108 ; Br = 80 ; Cl = 35,5

 

----------------- HÕt 167 -----------------


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu