Đề kiểm tra môn Hóa lớp 10 chuyên 25/02/2012Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 10 Chuyªn

M«n thi: Hãa 10 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 127

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

PhÇn tr¾c nghiÖm (5®)

C©u 1: Hòa tan hết kim loại R hóa trị II vào lượng vừa đủ dd HCl 14,6% thu được dd muối có nồng độ 18,2%. R là:

A. Mg                           B. Ca                                   C. Ba                                   D. Zn

C©u 2: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Trong nhóm halogen theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính phi kim giảm, tính kim loại tăng

B. Clorua vôi có tác  dụng tẩy trắng vải, sợi, giấy, tẩu uế, sát trùng, tinh chế dầu mỏ và  xử lí các chất độc hại để bảo vệ môi trường

C. Nước clo có tác dụng tẩy màu và sát trùng là do clo có tính oxi hóa mạnh

D. Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh là do clorua vôi có chứa nguyên tử Cl+1

C©u 3: Sục từ từ  cho đến dư  khí clo vào dd KBr . Dung dịch thu được gồm:

A. KCl, HCl, HClO                                                 B. KCl                               

C. KCl, HBrO3, HCl, HClO                                   D. HCl, HBrO3, KCl

C©u 4: Cho sơ đồ: Clorua vôi → (X) → (Y)↑ → Nước gia-ven. Chất X là:

A. CaCl2                      B. Cl2                                  C. CaCO3                           D. HCl

C©u 5: Khí clo tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây:

A. Na, H2, NaI, NaOH, H2O,CO2                         B. NaI, HBr, Ca(OH)2, Na, O2

C. H2 ,N2, Fe, NaBr, FeCl2,                                    D. H2, NaBr, S, HI, NaOH, FeCl2

C©u 6: Halogen X tác dụng với hidro thu được khí Y có tỉ khối so với nitơ là 1,3036. Mặt khác nếu cho X tác dụng với kim loại A thì thu được muối B chứa 52,59% halogen theo khối lượng. X và A lần lượt là:

A. Br2; Mg                   B. Cl2; Cu                           C. Br2; Cu                          D. Cl2; Mg

C©u 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng:

A. Trong nhóm halogen, theo số hiệu nguyên tử tăng dần, bán kính nguyên tử tăng và cường độ màu tăng dần.

B. Theo dãy: F2-Cl2-Br2-I2 thì tính oxi hóa  giảm dần, tính khử tăng dần

C. Theo dãy: HF-HCl-HBr-HI thì tính axit tăng, tính khử tăng

D. Tất cả các muối AgX(X là halogen) đều không tan

C©u 8: Axit HCl tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây:

A. Fe3O4, Na2CO3, Fe(OH)2 , Na2SO4                B. CaCO3, AgNO3, Cu(OH)2, Fe2O3

C. KNO3 , NaNO3, KMnO4, CaOCl2                    D. SiO2, KClO3, K2Cr2O7, BaCO3

C©u 9: Cho KI tác dụng hết với KMnO4 trong môi trường H2SO4 người ta thu được 1,51 gam MnSO4 theo phương trình phản ứng sau:  KI + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + MnSO4 + H2O

Số mol I2 tạo thành và KI tham gia phản ứng lần lượt là

A. 0,00025 và 0,0005                                              B. 0,025 và 0,05                

C. 0,25 và 0,50                                                         D. 0,0025 và 0,005

C©u 10: Chọn câu đúng:

A. HClO2: axit cloric                                               B. NaClO4: natri pecloric

C. NaClO3: natri clorat                                            D. CaOCl2: canxi  hipoclorit

C©u 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam hh X gồm Fe,Zn,Al,Mg bằng khí clo thu được 9,51 gam hỗn hợp muối clorua của các kim loại.Nếu cho X phản ứng hết với dung dịch HCl sinh ra 1,792 lít H2. Phần trăm khối lượng Fe trong X là :

A. 16,67                       B. 35,90                              C. 71,80                              D. 17,95

C©u 12: Cho 28,4 gam hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tan trong dung dịch HCl vừa đủ tạo ra khí X và dd Y có chứa 31,7 gam muối . Số mol HCl đã dùng là :

A. 0,2                           B. 0,3                                  C. 0,6                                  D. 0,4

C©u 13: Cho các phản ưng sau:

              4HCl + MnO2                         MnCl2  +  Cl2 + H2O

              2HCl + Fe                                FeCl2  +  H2

4HCl + K2Cr2O7                  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

  6HCl + 2Al                              2AlCl3  +  3H2

16HCl + 2KMnO4                    2KCl + 2MnCl2  +  5Cl2 +8 H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hoá là:

A. 2                              B. 1                                     C. 4                                     D. 3

C©u 14: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

                            2FeBr2  + Br2      →      2FeBr3     ;     2NaBr  + Cl2             2NaCl  +  Br2 

 Phát biểu đúng là:

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn Br-                           B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2

C. Tính khử của Br- mạnh hơn Fe2+                        D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn Fe3+

C©u 15: Sục hết 1 lượng khí clo vào dung dịch NaBr và NaI và đun nóng , ta thu được 1,17g NaCl .Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là :

A. 0,1                           B. 0,15                                C. 1,5                                  D. 0,02

 

PHẦN TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (2 điểm):

a. Lấy 2 thí dụ chứng minh Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br2?

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng của chuỗi biến hóa sau:

            Cl2  I2  HI  HCl  NaCl  Cl2  CaOCl2

Câu 2 (1 điểm): Nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: KF, NaCl, NaBr, Na2CO3.

Câu 3 (2 điểm): Một mẫu Fe cân nặng 30 gam khi tác dụng với 4 lít dung dịch HCl 0,5M (lấy dư) cho khí A. Đốt cháy hết khí A  và cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 9 gam.

a. Tính %Fe nguyên chất có trong mẫu trên.

b. Sau phản ứng giữa Fe và dung dịch HCl thu được dung dịch B.

Thêm V lít dung dịch KMnO4 0,5M + H2SO4 đun nóng vào dung dịch B, thu được khí C. Dẫn khí C vào  dung dịch B còn lại thu được muối D. Tính V (phản ứng vừa đủ) và khối lượng muối D.

 

 

----------------- HÕt 127 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu