Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 10 chuyên 26/02/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Anh 10 Chuyªn

M«n thi: Anh 10 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 121

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

The number of (A) rare (B) animals is decreasing (C) rapid (D).

A. of                             B. rapid                                C. rare                                 D. is decresing

C©u 2: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

My Parker pen, _________ I bought yesterday, has just broken.

A. whose                      B. which                              C. that                                  D. B & C

C©u 3: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

In many families (A), importance (B) decisions are made (C) by the women (D).

A. many families          B. are made                         C. importance                      D. the women

C©u 4: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu phù hợp nhất cho đối thoại sau:

Yesterday I visited (A) Tri Nguyen Aquarium, that (B) has various (C) species of fish (D).

A. visited                      B. that                                  C. various                            D. fish

C©u 5: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ  hoặc cụm từ cho sẵn sau đây:

Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

If/ she / time / yesterday / come / party.

A. If she has time yesterday, she will come to our party.

B. Unless she had time yesterday, she would come to our party.

C. If she had time yesterday, she would come to our party.

D. If she had had time yesterday, she would have come to our party.

C©u 6: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

The plants may develop differently. The plants live on that island.

A. The plants where lives on that island may develop differently.

B. The plants that live on that island may develop differently.

C. The plants live on that island may develop differently.

D. The plants which lives on that island may develop differently.

C©u 7: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

She has fair hair. She is a _________ girl.

A. fair hair                    B. hair- faired                      C. fair- haired                      D. hair fair

C©u 8: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:

A. amphibian                B. situation                          C. conservation                   D. economics

C©u 9: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

I have never been to Hue before.

A. This is the first time I went to Hue.                       B. This is the last time I've been to Hue.

C. This is the next time I've been to Hue.                  D. This is the first time I've been to Hue.

C©u 10: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

The letters _________ .They are on your desk, Sir.

A. had already typed                                                 B. have already typed

C. have already been typed                                       D. was already typed

C©u 11: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Hardly _________ the captain of the team when he had to face the problems.

A. was he appointing                                                 B. had he appointed

C. was he being appointed                                         D. had he been appointed

C©u 12: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Next summer, he's _________ a swimming pool built in his back garden.

A. making                     B. deciding                          C. settling                            D. having

C©u 13: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với ba từ còn lại trong câu:

A. diversity                   B. habitat                              C. wildlife                           D. dynamite

C©u 14: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Your hair needs _________. You'd better have it done tomorrow.

A. being cut                    B. to cut                                C. cut                                   D. cutting

C©u 15: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

_________ to the national park before, Mary was amazed to see the geyser.

A. Not having been       B. Being not                         C. Having not been              D. Have not been

C©u 16: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu phù hợp nhất cho đối thoại sau:

I regret to have to trouble you again, Mary. - _________.

A. I'm afraid not.                                                      B. I don't think so.

C. I'd love to.                                                            D. I'll be glad to be any of help.

C©u 17: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can't drink it.               B. The coffee is so hot that I can't drink.

C. The coffee was so hot that I couldn't drink.          D. The coffee was so hot that I couldn't drink it.

C©u 18: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

They all laughed because the film was very_________ .

A. amuse                      B. amusing                           C. amused                           D. amusement

C©u 19: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

In developing countries, 90 per cent of the people use wood   _________ cooking and heat.

A. with                          B. about                               C. for                                   D. from

C©u 20: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ  hoặc cụm từ cho sẵn sau đây:

They/ stop/ car/ find/ woman/ die

A. They found out the car and had stopped that the died woman

B. They stopped the car and found out that the woman had died

C. They stopped the car and found out the woman that had died

D. They stopped and found out the car that the woman had died

C©u 21: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Some marine animals are dangerous to humans.

A. living in the mountain                                           B. living in the ocean

C. living in the forest                                                 D. living in the house.

C©u 22: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

"Don't come before 6 o'clock", I said to him.

A. I told him don't come before 6 o'clock.                B. I told him to come not before 6 o'clock.

C. I told to him not to come before 6 o'clock.           D. I told him not to come before 6 o'clock.

C©u 23: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:

A. mosaic                     B. heritage                           C. flora                                D. specialist

C©u 24: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu phù hợp nhất cho đối thoại sau:

Would you like to come to his party? -  _________.

A. I'd love to.               B. Yes, please. I really like it.                                          C. Yes, I do like.          D. Thank you.

C©u 25: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:

A. compare                   B. humpback                       C. lobster                             D. shipwreck

C©u 26: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Has the committee _________a decision yet?

A. done                         B. made                               C. arrived                            D. voted

C©u 27: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu phù hợp nhất cho đối thoại sau:

I'm sorry. It's late. I must go now. Bye bye.  - _________.

A. Not at all.                 B. Hello.                              C. You are welcome.           D. Goodbye. See you soon.

C©u 28: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

The police is (A) looking for the bank robbers who (B) stole (C) a large sum of money from the bank (D).

A. is                              B. who                                 C. stole                                D. from the bank

C©u 29: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

You look very tired, you _________ stay at home and relax.

A. are                            B. have                                C. will                                  D. should

C©u 30: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

One of (A) the reasons what (B) Binh cannot catch up with (C) his classmates is that he is very lazy (D).

A. One of                     B. catch up with                   C. what                                D. very lazy

C©u 31: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

He has been studying hard, _________ he can pass the final exam.

A. yet                            B. so                                    C. however                          D. but

 

C©u 32: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ  hoặc cụm từ cho sẵn sau đây:

We / must / avoid / waste / much / electricity.

A. We must avoid in wasting so much electricity.      B. We must avoid to waste so much electricity.

C. We must avoid wasting so much electricity.          D. We must to avoid wasting so much electricity.

C©u 33: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

There are a number of ways to help save _________ species.

A. endangered              B. danger                             C. dangerous                       D. endanger

C©u 34: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

People say that he was born in London.

A. That is said he was born in London.                     B. It was said that he was born in London.

C. He was said to be born in London.                        D. He is said to have been born in London.

C©u 35: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

_________ you read these sentences carefully, you won't be able to give right answers.

A. If                              B. So long as                        C. Unless                             D. As long as

C©u 36: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

Plant and animal   _________ leads to a loss of biodiversity.

A. extinct                      B. extinction                        C. extinguish                       D. extinctly

C©u 37: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

We depend _________ species diversity to have food, clean air and water.

A. to                             B. at                                     C. on                                   D. of

C©u 38: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với ba từ còn lại trong câu:

A. dolphins                   B. sinks                                 C. turtles                              D. humans

C©u 39: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

All flights to London have been cancelled _________ the heavy fog.

A. due to                                B. thanks to                                    C. because                                      D. although

C©u 40: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:

A tropical forest once destroyed can never be _________.

A. repaired                    B. recovered                        C. replaced                          D. regenerated

 

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống sau.

Nowadays people are more aware that wildlife all over the world is in (41) _________. Many species of animals are threatened, and could easily become (42) _________ if we do not make an (43) _________. There are many reasons for this. In some cases, animals are hunted for their fur or for other (44) _________parts of their bodies. Some birds, such as parrots, are caught (45) _________, and sold as pets. For many animals and birds, the problem is that their habitats – the places where they live – are disappearing.

C©u 41:                

A. danger                       B. threat                                C. problem                           D. vanishing

C©u 42:                

A. disappeared              B. vanished                           C. empty                               D. extinct

C©u 43:                

A. effort                        B. effect                               C. area                                  D. environment

C©u 44:                

A. value                         B. valuable                           C. valued                              D. valuation

C©u 45:                

A. lively                        B. alive                                 C. for life                             D. for living

 

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Almost all the energy on the earth comes from the sun. Heat from the sun makes the earth warm enough for life. Plants use the sun's energy to live and grow. Plants give off a gas called oxygen. Animals eat plants and breathe oxygen. Animals need plants in order to live, and plants need the sun. You use plants to create heat and energy. You can burn wood from trees. You can burn fossil fuels called coal, gas and oil. Fossil fuels formed deep underground from plants and animals that died millions of years ago.

The sun's energy can also do harm. Too much sunlight can burn your skin, causing sunburn. Harmful rays from the sun can also cause a disease called skin cancer. Looking right at the sun can harm your eyes. You need to be careful of the sun. The center of the sun is called the core, which is extremely hot. All the energy of the sun comes from the nuclear reactions in its core. It takes a long time for the energy from the score to reach the surface of the earth- about 170,000 years!

 

 

 

C©u 46: According to the passage, the sun is vital because _________.

A. It has its hot core.

B. Plants live and grow better with the sun's energy.

C. Plants, animals and people need energy from the sun.

D. Fossil fuels will be used up and people turn to the sun's energy.

C©u 47: Fossil fuels formed deep underground from _________.

A. heat from the sun.     B. earth and rock                  C. oil and gas                        D. dead plants and animals

C©u 48: The title for this passage could be _________.

A. "Energy from the Sun"                                          B. "Oxygen and Plants"

C. "Animals and Plants"                                             D. "The sun and Fossil fuels"

C©u 49: Harmful rays from the sun may cause _________.

A. fever                         B. skin cancer                       C. pain                                  D. headache

C©u 50: All of the following statements are NOT true EXCEPT

A. the sun's heat does no harm to people

B. looking right at the sun is a way to make your eyes better

C. the sun is a long way from the Earth

D. the center of the sun is not very hot

 

----------------- HÕt m· ®Ò 121 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu