Đề kiểm tra môn vật lý 10 Nâng Cao - Huỳnh Mẫn Đạt 26/03/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 10

M«n thi: Lý 10 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 152

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Chọn câu đúng. Cơ năng là đại lượng:

A. Vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không     B. Véc tơ, độ lớn có thể âm, dương hoặc bằng không

C. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không            D. Véc tơ, độ lớn có thể dương hoặc bằng không

C©u 2: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng:

A.              B.                     C.                     D.

C©u 3: Lực nào sau đây không phải là lực thế

A. Trọng lực                 B. Lực hấp dẫn                    C. Lực ma sát                      D. Lực đàn hồi

C©u 4: Một người có khối lượng 75kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h. Động năng của người đó đối với ô tô là:

A. 8437,5J                    B. 0J                                    C. 109350J                          D. 250J

C©u 5: Mômen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho:

A. Tác dụng kéo của lực                                            B. Tác dụng làm quay của lực

C. Tác dụng uốn của lực                                            D. Tác dụng nén của lực

C©u 6: Một quả cầu có trọng lượng P = 60N được treo vào tường (thẳng đứng) nhờ một sợi dây làm với tường một góc 300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu là:

A. 20N và 40N B. 40N và 20N        C. 40N và 20N        D. 20N và 40N

C©u 7: Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng  = 300 so với mặt phẳng nằm ngang. BC = 18m, chọn mức không thế năng tại C . Lấy g = 10 m/s2 . Vật trượt không ma sát, vận tốc của vật tại trung điểm của BC

A. m/s                 B.  m/s                         C. 5 m/s                               D. 8m/s

C©u 8: Các giá trị sau đây, giá trị nào không phụ thuộc gốc thế năng:

A. Thế năng của vật ở độ cao z                                 B. Thế năng của vật ở mặt đất

C. Thế năng đàn hồi của lò xo                                   D. Độ giảm thế năng giữa hai độ cao z1 và z2

C©u 9: Một thanh AB có trọng lượng 120N có trọng tâm G chia đoạn AB theo tỉ lệ BG = 2AG. Thanh AB được treo lên trần bằng dây nhẹ, không giãn và có thể quay quanh A . Tính lực căng dây T:

A. 100N                        B. 40N                                 C. 75N                                 D. 50N

C©u 10: Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s  đến va chạm vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s. Thời gian tương tác là 0,2s. Lực  do tường tác dụng vào vật có độ lớn bằng:

A. 17,5 N                      B. 1750 N                            C. 175 N                              D. 1,75 N

C©u 11: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800kg. Khi chuyển động thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103N. Hỏi để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất trung bình của động cơ phải bằng bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2.

A. 54000 W                  B. 64920 W                         C. 55560 W                         D. 32460 W

C©u 12: Xét biểu thức tính công A = F.s.cosa. Lực sinh công cản khi:

A.                       B.                              C.                               D.

C©u 13: Thanh dầm có trọng lượng 2000 N được đặt trên giá đỡ MN. Đường thẳng đứng qua trọng tâm của dầm cách M và N theo tỷ lệ 2:3. Lực của thanh dầm tác dụng lên giá đỡ M, N lần lượt là:

A. 1200 N và 800 N    B. 800 N và 1200 N    C. 500 N và 1500 N      D. 1500 và 500 N

C©u 14: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải tác dụng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là:

A. 1250N                      B. 1520N                             C. 1234N                             D. 150N

 

C©u 15: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng :

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc

B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật

C. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ

D. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn

C©u 16: Tên lửa có khối lượng tổng cộng 120 tấn, đang bay với vận tốc 200m/s thì phụt ra phía sau tức thời  20 tấn khí với vận tốc 500m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc tên lửa sau khi phụt khí. Coi lực hấp dẫn của trái đất không đáng kể:

A. 250m/s                     B. 340m/s                            C. 300m/s                            D. 325m/s

C©u 17: Chọn câu đúng. Một quả cầu đặc: một nửa bằng gỗ, một nửa bằng chì đặt trên một mặt phẳng nằm ngang. Quả cầu có thể nằm cân bằng ở dạng nào:

A. Bền                          B. Không bền                      C. Phiếm định                      D. Bền hoặc không bền

C©u 18: Chọn phát biểu sai về vị trí trọng tâm của một vật rắn:

A. Phải là một điểm ở trên vật                                   B. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật

C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật                       D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật

C©u 19: Để xác định hợp lực của hai lực song song ngược chiều, có độ lớn bằng nhau (ngẫu lực), ta sử dụng hệ thức:

A. F1d1  =  F2d2  và  F  =  F1 ­-  F2                           B. F1d1  =  F2d2  và  d  =  d2 ­ -  d1

C. F  =  F1 - F;  F1d1 = F2d2  và  d = d-  d1      D. Không có hệ thức nào

C©u 20: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương ngang. Đại lượng nào không đổi khi vật trượt xuống:

A. Gia tốc                     B. Động năng                       C. Thế năng                         D. Động lượng

C©u 21: Một khẩu đại bác có bánh xe, khối lượng tổng cộng 7,5tấn; nòng súng hợp với phương ngang góc 600. Khi bắn một viên đạn khối lượng 20kg, súng giật lùi theo phương ngang với vận tốc 1m/s. Bỏ qua ma sát. Vận tốc viên đạn lúc rời khỏi nòng súng:

A. 375m/s                     B. 500m/s                            C. 750m/s                            D. 250m/s

C©u 22: Khi có một lực tác dụng vào một vật rắn, yếu tố nào kể sau của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực:

A. Điểm đặt                  B. Phương                            C. Chiều                              D. Độ lớn

C©u 23: Một vệ tinh chuyển động tròn đều quanh một hành tinh khối lượng chưa biết. Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là 8.106m và chu kì quay là 2,4 giờ. Cho biết gia tốc trọng trường trên bề mặt của hành tinh là 8m/s2. Vậy bán kính của hành tinh này có giá trị xấp xỉ là:

A. 9400km                   B. 11400km                         C. 14000km                        D. 5800km

C©u 24: Một vật có khối lượng 0,5 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc đầu 12m/s, lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Khi vật đi được quãng đường là 9 mét thì động năng của vật là:

A. 15J                           B. 9J                                    C. 3,33J                               D. 22J

C©u 25: Một vật có khối lượng M = 1kg treo ở đầu một sợi dây mảnh nhẹ không dãn, dài 1,5 mét. Một vật nhỏ m = 20g bay ngang đến đập vào M với vận tốc 50m/s. Coi đây là va chạm mềm, lấy g = 10 m/s2 , góc lệch cực đại của dây treo M là bao nhiêu:

A. 14,540                     B. 43,50                               C. 470                                 D. 240

C©u 26: Một vật có khối lượng 3m ban đầu đứng yên sau đó nổ và vỡ thành hai mảnh có khối lượng m và 2m. Động năng tổng cộng của hai mảnh là K. Mảnh 2m có động năng bằng:

A. K/3                           B. K/2                                  C. 3K/4                                D. 2K/3

C©u 27: Một con lắc đơn có chiều dài 1mét. Kéo cho dây treo làm với đường thẳng đứng một góc 600 rồi thả tự do. Cho g = 10m/s2 . Vận tốc của con lắc khi qua vị trí ứng với góc 300 và vị trí cân bằng là:

A. 3,52m/s và 2,4m/s    B. m/s và m/s    C. m/s và 1,2m/s          D. 1,76m/s và 1,2m/s

C©u 28: Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m chiều dài tự nhiên 9cm được đặt nằm ngang. Một đầu gắn cố định, một đầu gắn một vật khối lượng 100gam có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng đến khi lò xo có chiều dài 14cm rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể có được là:

A. 2,5m/s                      B. 5 m/s                   C. 7,5 m/s                  D. 1,25 m/s

C©u 29: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng:

A. P                              B.                             C.                                D. 2P

C©u 30: Một vật có khối lượng 2kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10 mét xuống mặt phẳng ngang, góc nghiêng 300 so với phương ngang, lấy g = 10m/s2. Tính công của lực ma sát biết vận tốc cuối dối của vật là 8m/s:

A. 36J                           B. 30J                                  C. 136J                                D. 42J

----------------- HÕt -----------------


 

Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 10

M«n thi: Lý 10 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 268

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Mômen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho:

A. Tác dụng kéo của lực                                            B. Tác dụng làm quay của lực

C. Tác dụng uốn của lực                                            D. Tác dụng nén của lực

C©u 2: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800kg. Khi chuyển động thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103N. Hỏi để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất trung bình của động cơ phải bằng bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2.

A. 55560 W                  B. 54000 W                         C. 32460 W                         D. 64920 W

C©u 3: Một vật có khối lượng 3m ban đầu đứng yên sau đó nổ và vỡ thành hai mảnh có khối lượng m và 2m. Động năng tổng cộng của hai mảnh là K. Mảnh 2m có động năng bằng:

A. 3K/4                         B. 2K/3                      C. K/2                              D. K/3

C©u 4: Một thanh AB có trọng lượng 120N có trọng tâm G chia đoạn AB theo tỉ lệ BG = 2AG. Thanh AB được treo lên trần bằng dây nhẹ, không giãn và có thể quay quanh A . Tính lực căng dây T:

A. 50N                          B. 75N                                 C. 100N                               D. 40N

C©u 5: Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m chiều dài tự nhiên 9cm được đặt nằm ngang. Một đầu gắn cố định, một đầu gắn một vật khối lượng 100gam có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng đến khi lò xo có chiều dài 14cm rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể có được là:

A. 7,5 m/s                     B. 5 m/s                               C. 1,25 m/s                          D. 2,5m/s

C©u 6: Một vật có khối lượng 0,5 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc đầu 12m/s, lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Khi vật đi được quãng đường là 9 mét thì động năng của vật là:

A. 3,33J                        B. 22J                                  C. 9J                                    D. 15J

C©u 7: Một con lắc đơn có chiều dài 1mét. Kéo cho dây treo làm với đường thẳng đứng một góc 600 rồi thả tự do. Cho g = 10m/s2 . Vận tốc của con lắc khi qua vị trí ứng với góc 300 và vị trí cân bằng là:

A. 1,76m/s và 1,2m/s    B. m/s và m/s    C. m/s và 1,2m/s          D. 3,52m/s và 2,4m/s

C©u 8: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải tác dụng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là:

A. 1520N                      B. 1234N                             C. 150N                               D. 1250N

C©u 9: Tên lửa có khối lượng tổng cộng 120 tấn, đang bay với vận tốc 200m/s thì phụt ra phía sau tức thời  20 tấn khí với vận tốc 500m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc tên lửa sau khi phụt khí. Coi lực hấp dẫn của trái đất không đáng kể:

A. 300m/s                     B. 325m/s                            C. 340m/s                            D. 250m/s

C©u 10: Xét biểu thức tính công A = F.s.cosa. Lực sinh công cản khi:

A.                    B.                      C.                            D.

C©u 11: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng:

A. 2P                            B.                         C. P                            D.

C©u 12: Chọn câu đúng. Một quả cầu đặc: một nửa bằng gỗ, một nửa bằng chì đặt trên một mặt phẳng nằm ngang. Quả cầu có thể nằm cân bằng ở dạng nào:

A. Phiếm định               B. Bền                                 C. Bền hoặc không bền       D. Không bền

C©u 13: Các giá trị sau đây, giá trị nào không phụ thuộc gốc thế năng:

A. Thế năng đàn hồi của lò xo                                  B. Độ giảm thế năng giữa hai độ cao z1 và z2

C. Thế năng của vật ở độ cao z                                 D. Thế năng của vật ở mặt đất

C©u 14: Một vật có khối lượng 2kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10 mét xuống mặt phẳng ngang, góc nghiêng 300 so với phương ngang, lấy g = 10m/s2. Tính công của lực ma sát biết vận tốc cuối dối của vật là 8m/s:

A. 42J                           B. 136J                                C. 36J                                  D. 30J

C©u 15: Một khẩu đại bác có bánh xe, khối lượng tổng cộng 7,5tấn; nòng súng hợp với phương ngang góc 600. Khi bắn một viên đạn khối lượng 20kg, súng giật lùi theo phương ngang với vận tốc 1m/s. Bỏ qua ma sát. Vận tốc viên đạn lúc rời khỏi nòng súng:

A. 250m/s                     B. 500m/s                            C. 375m/s                            D.

C©u 16: Lực nào sau đây không phải là lực thế

A. Trọng lực                 B. Lực hấp dẫn                    C. Lực ma sát                      D. Lực đàn hồi

C©u 17: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng :

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc

B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và vận tốc của vật

C. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ

D. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn

C©u 18: Thanh dầm có trọng lượng 2000 N được đặt trên giá đỡ MN. Đường thẳng đứng qua trọng tâm của dầm cách M và N theo tỷ lệ 2:3. Lực của thanh dầm tác dụng lên giá đỡ M, N lần lượt là:

A. 500 N và 1500 N   B. 1500 và 500 N    C. 800 N và 1200 N    D. 1200 N và 800 N

C©u 19: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương ngang. Đại lượng nào không đổi khi vật trượt xuống:

A. Gia tốc                     B. Động năng                       C. Động lượng                     D. Thế năng

C©u 20: Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng  = 300 so với mặt phẳng nằm ngang. BC = 18m, chọn mức không thế năng tại C . Lấy g = 10 m/s2 . Vật trượt không ma sát, vận tốc của vật tại trung điểm của BC

A. 8m/s               B. m/s            C.  m/s             D. 5 m/s

C©u 21: Một vật có khối lượng M = 1kg treo ở đầu một sợi dây mảnh nhẹ không dãn, dài 1,5 mét. Một vật nhỏ m = 20g bay ngang đến đập vào M với vận tốc 50m/s. Coi đây là va chạm mềm, lấy g = 10 m/s2 , góc lệch cực đại của dây treo M là bao nhiêu:

A. 470                          B. 240                                  C. 43,50                              D. 14,540

C©u 22: Một quả cầu có trọng lượng P = 60N được treo vào tường (thẳng đứng) nhờ một sợi dây làm với tường một góc 300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu là:

A. 20N và 40N B. 40N và 20N        C. 40N và 20N        D. 20N và 40N

C©u 23: Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s  đến va chạm vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s. Thời gian tương tác là 0,2s. Lực  do tường tác dụng vào vật có độ lớn bằng:

A. 175 N                       B. 1,75 N                             C. 1750 N                            D. 17,5 N

C©u 24: Để xác định hợp lực của hai lực song song ngược chiều, có độ lớn bằng nhau (ngẫu lực), ta sử dụng hệ thức:

A. F1d1  =  F2d2  và  F  =  F1 ­-  F2                           B. F  =  F1 - F;  F1d1 = F2d2  và  d = d-  d1

C. F1d1  =  F2d2  và  d  =  d2 ­ -  d1                           D. Không có hệ thức nào

C©u 25: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng:

A.              B.                     C.                 D.

C©u 26: Một người có khối lượng 75kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h. Động năng của người đó đối với ô tô là:

A. 250J                         B. 8437,5J                           C. 0J                                    D. 109350J

C©u 27: Một vệ tinh chuyển động tròn đều quanh một hành tinh khối lượng chưa biết. Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là 8.106m và chu kì quay là 2,4 giờ. Cho biết gia tốc trọng trường trên bề mặt của hành tinh là 8m/s2. Vậy bán kính của hành tinh này có giá trị xấp xỉ là:

A. 5800km                   B. 9400km                           C. 14000km                        D. 11400km

C©u 28: Khi có một lực tác dụng vào một vật rắn, yếu tố nào kể sau của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực:

A. Điểm đặt                  B. Phương                            C. Chiều                              D. Độ lớn

C©u 29: Chọn câu đúng. Cơ năng là đại lượng:

A. Véc tơ, độ lớn có thể dương hoặc bằng không      B. Véc tơ, độ lớn có thể âm, dương hoặc bằng không

C. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không            D. Vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không

C©u 30: Chọn phát biểu sai về vị trí trọng tâm của một vật rắn:

A. Phải là một điểm ở trên vật                                   B. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật

C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật                       D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật

----------------- HÕt -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu