Đề kiểm tra môn vật lý lớp 10 nâng cao - huỳnh mẫn đạt - 16/04/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 10 N©ng Cao

M«n thi: Lý 10 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 175

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Trong quá trình đẳng áp đối với một lượng khí lý tưởng xác định, nhiệt độ hạ từ 3000 C xuống còn 1000 C thì thể tích

A. Tăng lên 3 lần          B. Giảm xuống 3 lần           

C. Giảm ít hơn 3 lần     D. Tăng ít hơn 3 lần

C©u 2: Một lượng khí lý tưởng thực hiện 4 giai đoạn biến đổi  như đồ thị

Trong giai đoạn nào áp suất của khí không đổi và có giá trị lớn hơn?

A. B ® C            B. C ® D                 C. D ® A                D. A ®  B

C©u 3: Trong công thức của định luật Charles = hằng số thì hằng số này:

A. Không phụ thuộc thể tích V                                B. Phụ thuộc thể tích V

C. Chỉ phụ thuộc áp suất p                                      D. Chỉ phụ thuộc nhiệt độ T

C©u 4: Tiết diện ngang tại một vị trí của một ống nước nằm ngang bằng 10cm2  , tại một vị trí thứ hai bằng 5cm2 .Vận tốc nước tại vị trí đầu là 5m/s, tính vận tốc nước tại vị trí thứ 2, và lưu lượng nước đi qua mỗi tiết diện ống ( m3/ phút )

A. 10m/s; 0,3 m3/phút; 0,3 m3/phút                        B. 5m/s; 0,3 m3/phút; 0,5 m3/phút

C. 10m/s; 0,5 m3/phút; 0,3 m3/phút                        D. 10m/s; 0,5 m3/phút; 0,5 m3/phút

C©u 5: Chọn câu sai:

A. Trong một ống dòng nằm ngang, nơi nào có tốc độ lớn thì áp suất tĩnh nhỏ, nơi nào có tốc độ  nhỏ thì áp suất tĩnh lớn.

B. Định luật Bernoulli áp dụng cho chất lỏng và chất khí chảy ổn định.

C. Áp suất toàn phần tại một điểm trong ống dòng nằm ngang thì tỷ lệ bậc nhất với vận tốc dòng.

D. Trong một ống dòng nằm ngang, nơi nào các đường dòng càng nằm xít nhau thì áp suất tĩnh càng nhỏ.

C©u 6: Bình chứa khí nén ở 270 C, 40 atm. Nhiệt độ bình hạ xuống còn 120 C, thì khối lượng khí thoát ra bằng ¾ khối lượng khí ban đầu. Áp suất khí còn lại trong bình là:

A. 19 atm                      B. 9,5 atm                            C. 28,5 atm                          D. 30 atm

C©u 7: Chỉ ra cách đổi đơn vị sai trong các phép đổi sau:

A. 1 Pa = 1 N/m2          B. 1 atm = 760 mm Hg        C. 1 Torr = 1,013.105 N/m2            D. 1 atm = 760 Torr

C©u 8: Máy nén chất lỏng gồm 2 piston, cần tác dụng lực F làm piston nhỏ đi xuống 1m để piston lớn nâng vật có khối lượng 500 kg lên cao 0,2 m. Lấy g =10m/s2. Giá trị lực F

A. 100 N                       B. 1000 N                            C. 25000 N                          D. 2500 N

C©u 9: Một lượng khí tưởng xác định trạng thái ban đầu có áp suất p1 =1atm, nhiệt độ t1= 270C chiếm thể tích V1 = 5lít biến đổi liên tiếp qua 2 quá trình: đẳng tích tới nhiệt độ t2= 3270C, rồi sau đó biến đổi đẳng áp làm nhiệt độ tăng thêm 1200C .Áp suất và thể tích sau quá trình biến đổi .

A. 2atm ; 6lít                 B. 2atm; 3lít                         C. 3atm; 6lít                         D. 6 atm; 2 lít

C©u 10: Chọn câu phát biểu sai về khí lý tướng.

A. Các phân tử khí luôn tương tác nhau bằng lực tương tác phân tử.

B. Các phân tử khí chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng

C. Các phân tử khí va chạm với thành bình chứa tạo ra áp suất lên thành bình

D. Các trạng thái của khối khí tuân theo đúng định luật Boyle-Mariotte khi nhiệt độ không đổi

C©u 11: Chọn câu sai:

A. Khi xuống càng sâu trong nước ta chịu một áp suất càng lớn

B. Áp suất của chất lỏng phụ thuộc khối lượng riêng của chất lỏng

C. Độ chênh áp suất tại hai vị trí khác nhau trong chất lỏng phụ thuộc áp suất khí quyển ở mặt thoáng.

D. Độ tăng áp suất lên một bình kín được truyền đi nguyên vẹn khắp bình.

C©u 12: Một bình cầu chứa không khí, được ngăn với bên ngoài bằng giọt thủy ngân trong ống nằm ngang. Ống có tiết diện S = 0,1 cm2. Ở 270 C, giọt thủy ngân cách mặt bình cầu là l1 = 5 cm. Ở 320 C, giọt thủy ngân cách  mặt bình cầu là l2= 10 cm. Bỏ qua sự giãn nở của bình. Thể tích bình cầu là:

A. 29,5 cm3                  B. 31 cm3                            C. 22 cm3                            D. 25 cm3

C©u 13: Chọn câu sai:

A. Chất lỏng nén lên các vật khác nằm trong nó. Áp lực mà chất lỏng nén lên vật có phương vuông góc với bề mặt vật.

B. Tại một điểm trong lòng chất lỏng, áp suất theo các phương khác nhau có giá trị khác nhau.

C. Trong lòng chất lỏng, áp suất tại những điểm có độ sâu khác nhau thì có giá trị khác nhau.

D. Áp suất có giá trị bằng áp lực trên một đơn vị diện tích.

C©u 14: Tính chất nào sau đây chỉ có riêng chất khí mới có:

A. Không có hình dạng xác định                             B. Khối lượng riêng có thể thay đổi theo nhiệt độ

C. Chiếm toàn bộ thể tích bình chứa                        D. Khi nhiệt độ tăng thì thể tích có thể tăng

C©u 15: Máy bay khối lượng 16.000kg, mỗi cánh có diện tích S = 40m2. Khi máy bay bay theo phương ngang, áp suất phía trên cánh là 70.000N/m2. Lấy g = 10m/s2 ,áp suất phía dưới cánh là:

A. 74.000N/m2             B. 68.000N/m2                    C. 72.000N/m2                    D. 136.000N/m2

C©u 16: Một quả bóng dung tích 3 lít, lúc đầu chứa khí ở áp suất khí quyển 1 atm. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển vào bóng, mỗi lần bơm được 0,2 lít. Sau khi bơm xong, áp suất khí trong bóng là 4 atm.Coi nhiệt độ không đổi. Số lần bơm là:

A. 60 lần                       B. 45 lần                              C. 15 lần                              D. 30 lần

C©u 17: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:

A. Nước đông đặc thành đá                                      B. Tất cả các chất khí hóa lỏng

C. Tất cả các chất khí hóa rắn                                  D. Áp suất các phân tử bằng 0

C©u 18: Tại độ sâu 2,5m so với mặt nước của một chiếc tàu có một lỗ thủng diện tích 20 cm2 .Lấy khôí lương riêng cuả nước là ;  g =10m/s2. Lực tối thiểu cần giữ lỗ thủng là:

A. 25 N                         B. 50N                                 C. 250N                               D. 500N

C©u 19: Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây tăng:

A. Khối lượng riêng của khí                                      B. Mật độ phân tử               

C. pV                                                                         D. V/p

C©u 20: Trước khi nén, hỗn hợp khí trong xy lanh của 1 động cơ có nhiệt độ  500C . Sau khi nén thể tích giảm 5 lần và áp suất tăng 10 lần. Nhiệt độ khí sau khi nén có giá trị:

A. 2270C                      B. 3000C                             C. 1500C                             D. 3730C

C©u 21: Một khối khí lý tưởng xác định dãn nở đẳng nhiệt, khi áp suất khí giảm còn một nửa thì số phân tử khí trong một đơn vị thể tích sẽ:

A. Giảm còn một nửa                                               B. Tăng gấp bốn lần           

C. Không đổi                                                            D. Tăng gấp đôi

C©u 22: Cho đồ thị hai đường đẳng tích của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Chọn câu đúng:

A. V1 > V2                   B. V1 < V2                  C. V1 = V2                        D. V1 ≥ V2

C©u 23: Tính thể tích của 10 gam khí oxi ở áp suất 738 mm Hg và nhiệt độ 150 C .

Biết rằng: 760 mm Hg = 1 atm=1,013.105 Pa

A. 7,6 lít                       B. 0,01 lít                             C. 7 lít                                 D. 1,01 lít

C©u 24: Bốn bình cùng dung tích và cùng nhiệt độ, đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất nhỏ nhất:

A. Bình đựng 7 gam khí N2                                     B. Bình đựng 22 gam khí CO2

C. Bình đựng 4 gam khí H2                                     D. Bình đựng 22 gam khí O2

C©u 25: Định luật Boyle-Mariotte phát biểu cho một lượng khí lý tưởng thỏa biểu thức nào sau đây

A. p ~ V                        B.                         C.                         D.

C©u 26: Một khối khí xác định có thể tích giảm phân nửa  và nhiệt độ tuyệt đối giảm phân nửa  thì áp suất của khối khí sẽ

A. Giữ không đổi          B. Tăng gấp đôi                   C. Giảm phân nửa               D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận

C©u 27: Lực mà chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong chất lỏng có phương, chiều như thế nào?

A. Có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.           B. Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

C. Theo mọi phương vuông góc với bề mặt.            D. Có phương và chiều bất kì.

C©u 28: Một cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khí được ngăn với khí quyển bởi một cột thủy ngân có chiều dài d = 80 mm. Áp suất khí quyển là p0 = 76 cm Hg. Chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang là l0 = 100 mm. Nếu ống đặt nghiêng góc α = 600 so với phương thẳng đứng, miệng ống ở trên thì chiều dài cột không khí trong ống là (cho rằng nhiệt độ không đổi và ống đủ dài để thủy ngân không chảy ra ngoài):

A. 95 mm                     B. 91,6mm                           C. 90 mm                            D. 65,5 mm

C©u 29: Thực hiện quá trình đẳng áp, để một lượng khí lý tưởng xác định chuyển từ trạng thái có nhiệt độ T1, thể tích V1 , khối lượng riêng d1 sang trạng thái có nhiệt độ T2, thể tích V2, thì khối lượng riêng d2 là:

A.                  B.                         C.                        D.

C©u 30: Làm lạnh đẳng tích một khối khí lý tưởng xác định để nhiệt độ giảm bớt 1000C thì áp suất giảm xuống bằng 4/5 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là:

A. 227 0C                     B. 5000C                             C. 1250C                             D. 3980C

 

----------------- HÕt 175 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu