Đề Kiểm Tra Vật Lý 12 Căn bản - 25/02/2013Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 C¬ b¶n

M«n thi: Lý 12 C¬ b¶n

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 174

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen

B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại

C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen

D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại

C©u 2: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại

B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f

C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại

D. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f

C©u 3: Trong sơ đồ khối của máy phát sóng điện vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây:

A. Mạch dao động cao tần                                       B. Mạch biến điệu              

C. Mạch tách sóng                                                   D. Mạch khuếch đại

C©u 4: Trong thí nghiệm về hiện tượng giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách 2 khe S1, S2; D là khoảng cách từ 2 khe tới màn; b là khoảng cách 6 khoảng vân kề nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là:

A. λ =                     B.                         C.                           D.

C©u 5: Một sóng điện từ có tần số 100MHz truyền với tốc độ 3.108m/s có bước sóng là:

A. 300m                       B. 0,3m                               C. 30m                                D. 3m

C©u 6: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì:

A. Ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không

B. Ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường

C. Cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây

D. Cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện

C©u 7: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 640pF. Lấy π2 = 10, chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị là:

A. Từ 2.10-8 s  đến 3,6.10-7 s                                    B. Từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s

C. Từ 4.10-8 s  đến 3,2.10-7 s                                    D. Từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s

C©u 8: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì:

A. Chùm sáng bị phản xạ toàn phần

B. So với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam

C. Tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần

D. So với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C©u 9: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng

C©u 10: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch

B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy

C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó

C©u 11: Sóng điện từ:

A. Là sóng dọc hoặc sóng ngang

B. Là điện từ trường lan truyền trong không gian

C. Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương

D. Không truyền được trong chân không

C©u 12: Chiếu một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ (có chiết suất nd = 1,5) và tím vào cùng một lăng kính có góc chiết quang 80, góc hợp bởi hai tia ló là 20, chiết suất của lăng kính đối với tia tím là:

A. 1,25                         B. 1,75                                C. 1,57                                D. 1,56

C©u 13: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây:

A. Tác dụng hóa học                                                  B. Phát hiện vết nứt trong lòng sản phẩm

C. Kích thích sự phát quang                                      D. Sinh lí

C©u 14: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = F. Tần số riêng của dao động trong mạch bằng 12,5 kHz thì L bằng:

A. mH                      B. mH                             C. mH                             D. mH

C©u 15: Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,25cm. Số vân tối quan sát trên màn là:

A. 22                            B. 19                                   C. 20                                   D. 25

C©u 16: Mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C, khi điện dung của tụ điện tăng 2 lần, độ tự cảm giảm 2 lần thì chu kì dao động của mạch:

A. Không đổi               B. Tăng 4 lần                       C. Giảm 2 lần                      D. Giảm 4 lần

C©u 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc với l = 0,55µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm và khoảng cách từ hai khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là:

A. Vân sáng bậc 4        B. Vân sáng bậc 5               C. Vân tối thứ 5                  D. Vân tối thứ 4

C©u 18: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai:

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

C©u 19: Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai:

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau

D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau

C©u 20: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau:

A. Có số lượng vạch giống nhau nhưng sự sắp xếp vị trí các vạch quang phổ khác nhau

B. Có vị trí các vạch quang phổ giống nhau nhưng số lượng vạch khác nhau

C. Có độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ là giống nhau

D. Thì khác nhau về số lượng, màu sắc, vị trí các vạch và cường độ sáng tỉ đối của các vạch đó

C©u 21: Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn sáng có bước sóng λ, khoảng cách hai khe hẹp bằng 1mm và không đổi. Từ vị trí ban đầu nếu: đưa màn ra xa hai khe thêm một đoạn 0,5m thì khoảng vân đo được là 1,5mm, nếu đưa màn lại gần hai khe một đoạn 0,5m thì khoảng vân đo được là 1mm. Giá trị của bước sóng λ là:

A. 0,5μm                      B. 0,48μm                           C. 0,65μm                           D. 0,4μm

C©u 22: Điện trường xoáy là điện trường:

A. Có các đường sức là những đường cong kín

B. Có các đường sức không khép kín

C. Của các điện tích đứng yên

D. Giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi

 

C©u 23: Trong thí nghiệm Young bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,75μm. Vân sáng thứ tư xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng:

A. 2,25μm                    B. 3μm                                C. 3,75μm                           D. 1,5μm

C©u 24: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính

B. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng

C. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau

D. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau

C©u 25: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J:

A. Phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J

B. Không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J

C. Không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó

C©u 26: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 0,62μm. Dùng áng sáng đơn sắc trên để làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường nước có chiết suất 4/3, biết hai khe cách nhau 3mm, màn quan sát cách hai khe 2m, khoảng vân thu được (trong môi trường nước) là:

A. 0,31m                      B. 0,43mm                           C. 0,41mm                          D. 0,31mm

C©u 27: Mạch dao động LC, tụ điện có điện dung 5, trong mạch có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện tức thời là (A). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng:

A. 5.10-8 H                  B. 0,05 H                            C. 0,05 Hz                          D. 0,05 F

C©u 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ:

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ

B. Sóng điện từ truyền được trong chân không

C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn

D. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau

C©u 29: Trong  thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là:

A. 5i                             B. 3i                                    C. 4i                                    D. 6i

C©u 30: Chọn câu sai về máy quang phổ lăng kính:

A. Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng

C. Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra

D. Có bộ phận chính làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính

 

----------------- HÕt 174 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu