Đề thi môn GDCD lớp 11Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

                Tổ Sử- Địa-GDCD

ĐỀ THI HKII MÔN GDCD KHỐI 11

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (3đ).

Em hiểu thế nào là: "Học tập tích cực, năng động, sáng tạo"? Bản thân em có phải là một học sinh "học tập tích cực, năng động, sáng tạo"? Tại sao? Trong thời gian tới em rèn luyện như thế nào để đảm bảo tính "tích cực, năng động, sáng tạo"?

Câu 2: (4đ).

Phân tích nội dung cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ?

Câu 3: (1,5đ).

Chính sách đối ngoại có vai trò và nhiệm vụ như thế nào trong xu thế hiện nay của nước ta?

Câu 4: (1,5đ).

Để góp phần thực hiện chính sách quốc phòng, an ninh bản thân em cần thực hiện tốt những trách nhiệm nào?

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu