Hình Học 10Giúp em giải bài toán hình trong mặt phẳng Cho tam giác ABC vuông tại C . Biết A(3,0) , C ϵ Oy . Và B ϵ Δ : 4x+3y -12 =0 . Tìm tọa độ trọng tâm tam giác . Biết diện tích tam giác ABC bằng 6
 on 
Đặt Câu Hỏi
giải:
do C ϵ Oy nên nó có tọa độ: (0,c)
do B ϵ Δ : 4x+3y -12 =0 nên nó có tọa độ: (b, 4-4b/3)
ta có :
Từ (1) ta có: 9b+3c2+4bc-12c=0 (#)
Từ (2) ta có:
 (**)<=>bc=3c+4b thay vào (#) ta được:
9b+3c2+3c+4b-12c=0<=>13b+3c2-9c=0=>b=(-3c2+9c)/13
-(3c2-9c)c+39c+4(3c2-9c)=0
<=>c(3c2+9c+12c-36)=0
<=>c(3c2+21c-36)=0
=>


Với c=0=>b=0 ta có: C(0,0),B(0,4) => trọng tâm G(1,4/3)
Với c=4=>b=-12/13 ta có: C’(0,4), B’(-12/13,68/13) =>G’(9/13,40/13)
Với c=3=>b=0=>C”(0,3), B”(0,4)=>G”(1,7/3)
Tương tự, đối với (*), tự giải nhé.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu